Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
(Chủ đề: Tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015)
Chiều ngày 5-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuyên truyền thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Hướng dẫn người dân đằng ký và nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia