Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA THÀNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH TRƯỜNG TÂY A ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026” * Số 02-QĐ/BTC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên ...