Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 08/04/2018, 22:00
Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2018

Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Thành vừa ban hành Công văn số 766-CV/HU, ngày 30/3/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới(kèm theo Chỉ thị số 23-CT/TW).

Trong những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về lý luận chính trị được ban hành, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận đã và đang giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Song nhìn chung, chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa cao; tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức; một số quan điểm, học thuyết của các nhà kinh điển chậm được nghiên cứu, nhận thức một cách đầy đủ và chậm được bổ sung, phát triển để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chưa kịp thời phát hiện, nghiên cứu thấu đáo những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong nước và thế giới. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa bị đẩy lùi. Ðấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chưa sâu sát, mạnh mẽ và thống nhất; còn có sự chồng chéo, trùng lặp và chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chế độ, chính sách và các điều kiện để triển khai nhiệm vụ quan trọng này còn nhiều bất cập. Các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Ðảng.

Ðể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đến cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục những hạn chế trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên cả ba lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng-văn hoá, văn học-nghệ thuật; đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và đội ngũ cán bộ kế thừa.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đề xuất đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn, đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 547-CV/HU, ngày 09/9/2014 của Huyện uỷ về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo điều chỉnh và tổ chức thực hiện các chương trình học tập lý luận chính trị, đạo đức và giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

- Ban Dân vận Huyện uỷ hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn cho Phòng Văn hóa -Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Đài truyền thanh huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả; theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện./.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Lượt người xem:  Views:   160
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức