Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 05/08/2018, 16:00
Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2018

Vừa qua, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong huyện; Công văn số 189-CV/BTGHU, ngày 07/6/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua nữa nhiệm kỳ, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy lãnh đạo cơ quan, Công đoàn thực hiện đạt một số kết quả nổi bật như: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, luận chuyển cán bộ, … đạt nghị quyết, kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là ban hành Đề án số 03-ĐA/HU, tổng hợp vị trí việc làm của Huyện ủy theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (A1); rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (năm 2016) và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (A1); rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 (năm 2017) và nhiệm kỳ 2020-2025 (A2); kết nạp đảng viên được 381/400 đảng viên, đạt 95,25% theo nghị quyết Huyện ủy đề ra, nâng tổng số đảng viên hiện nay là 3.151 đảng viên, chiếm 2,15% so với dấn số; lãnh đạo Công đoàn hằng năm đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả như: Cán bộ, đảng viên nâng cao về nhận thức những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của cơ quan; là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hằng năm, tất cả cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 101-QĐ/TW bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chuyên môn và vị trí công tác. Trong tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ đề nghị Huyện ủy khen thưởng 01 đồng chí.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 101-QĐ/TW. Trong công tác chuyên môn tập trung một số nhiệm vụ như: Lãnh đạo cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 30/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

 

          Trung Hiếu

Lượt người xem:  Views:   58
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức