Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 28/04/2019, 09:00
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 05-KL/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2019

Ngày 24/4/2019, Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 90-KH/BTCHU về thực hiện Kết luận số 05-KL/BTCTW, ngày 01/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (gọi tắt là Kết luận 05-KL/BTCTW). Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 và những năm tiếp theo với phương châm hành động năm 2019 "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo" chủ động, bám sát thực tiễn, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ cấp ủy giao và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định về nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, kế hoạch và chỉ đạo cấp ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương bảo đảm theo lộ trình được đề ra (Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Bí thư đảng ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND xã); tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Kịp thời tham mưu bổ sung, kiện toàn cấp ủy và các chức danh nhà nước chuẩn bị nhân sự đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XI của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, thị trấn. Kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan xã, thị trấn kể từ ngày 30/4/2019 (chi bộ công an, chi bộ quân sự xã, thị trấn nếu có vẫn duy trì hoạt động). Ưu tiên lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng ấp, trưởng khu phố, khắc phục tình trạng trưởng ấp, trưởng khu phố không là đảng viên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024 trở đi; thực hiện việc kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, trưởng khu phố hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% trưởng ấp, khu phố là đảng viên.

                                                                                                  TRUNG HIẾU

Lượt người xem:  Views:   84
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức