Tin Tức
Thứ 7, Ngày 23/11/2019, 19:00
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY ĐÁNH GIÁ 10 THÁNG ĐẨU NĂM 2019 VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng đạt được một số kết quả quan trọng như: Phối hợp Ban Tuyên giáo-Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy mở 01 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính khóa B29, năm học 2019-2020 (mở tại huyện) với 80 đồng chí dự học. Ban hành Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Trường Tây. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020. Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị "quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Báo cáo thẩm định Chính trị nội bộ 30 trường hợp. Kết nạp được 71/140 đảng viên, đạt 51% so với kế hoạch năm. Báo cáo danh sách rà soát hộ gia đình đảng viên nghèo theo Kế hoạch số 32-KH/BTCTU, ngày 31/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát hộ gia đình đảng viên nghèo. Bên cạnh đó, vẫn còn hạn chế như: Công tác kết nạp đảng viên còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do các cấp uỷ cơ sở tập trung cho việc thẩm tra, xác minh và hoàn chỉnh hồ sơ.

Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 cụ thể như: Tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển cán bộ theo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 30/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 23/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện; Hướng dẫn công tác nhân sự chi ủy, chi bộ, đảng bộ bộ phận và chương trình đại hội đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 và chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022; Dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                  TRUNG HIẾU​

Lượt người xem:  Views:   896
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức