Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/02/2020, 16:00
Thông tin, tuyên truyền đại hội đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2020

Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025); những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội các cấp và sớm đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống.

Đây là mục đích, yêu cầu đầu tiên được nêu trong Kế hoạch số 143-KH/HU, ngày 20/12/2019 của Huyện uỷ  về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Cũng theo Kế hoạch này, các hoạt động tuyên truyền cũng góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện  phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ; làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng, đủ về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa, các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII Đảng bộ huyện và Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quá trình ra đời, hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện sau 35 năm đổi mới; bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp; các điển hình tiên tiến của tổ chức đảng và đảng viên trong triển khai thực hiện; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh và của đất nước trong 05 năm qua; những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện các khâu đột phá, Chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020. Nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp, việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình đại hội nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội.Tuyên truyền các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ hưu trí về các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; diễn biến, kết quả đại hội các cấp, chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm với những kinh nghiệm hay.Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện gắn phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, xã thị trấn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,trong thời điểm diễn ra đại hội: kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); kết quả phong trào thi đua của các ngành, đơn vị, địa phương, các công trình trọng điểmchào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện chào mừng đại hội đảng các cấp và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, xã thị trấn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, Nhân dân quan tâm; theo dõi, nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của của Đảng.Tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng các cấp; cung cấp thông tin, giới thiệu về tiểu sử các đồng chí trúng cử cấp uỷ các cấp khóa mới.Phân tích, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá đại hội Đảngcủa các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội và tổ chức đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh tình cảm của Nhân dân hướng về Đảng, về đại hội đảng các cấp. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền… để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

Kế hoạch số 143-KH/HU, ngày 20/12/2019 của Huyện uỷ cũng nêu cụ thể thời gian, các nội dung, phần việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V với 03 đợt tuyên truyền thường xuyên, liên tục từ nay đến hết Quý I/2021; 03 hình thức tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan. Trong đó, đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, xã thị trấn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hướng dẫn Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; thẩm định về tính tư tưởng, chính trị của các bài, tin viết tuyên truyền trước khi đăng lên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên các trang Facebook, Zalo của huyện và xã, thị trấn; chủ trì, phối hợp thẩm định nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan (phụ lục gửi kèm); thẩm định các nội dung biểu diễn nghệ thuật trong và sau Đại hội XII Đảng bộ huyện; chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại địa phương tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng bộ huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; theo dõi, giám sát chặt chẽ thông tin trên các Internet, mạng xã hội để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏcác thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá ảnh hưởng xấu đến việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp; tham mưu cho cấp uỷ giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và của địa phương; chủ trì, sơ kết rút kinh nghiệm sau khi kết thúc mỗi đợt tuyên truyền; đề xuất, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện.

Thanh Vi​

Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức