Tin Tức
Thứ 6, Ngày 24/07/2020, 16:00
UBND thị xã Hòa Thành ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2020

Ngày 20/7/2020, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Với hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần đo lường kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND cấp xã được đánh giá trên 8 nội dung, bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện quy định về quản lý, sử dụng công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, công vụ và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan.

Xác định rõ nguyên tắc xác định điểm số phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng và phản ánh trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Việc báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng cơ quan, đơn vị phải trung thực mang tính định lượng, có tài liệu kiểm chứng, chứng minh bằng văn bản đối với từng tiêu chí về kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện.

Điểm số và cách thức xác định điểm số như sau:

- Đối với các cơ quan chuyên môn thị xã điểm chuẩn (điểm tối đa) là 100 điểm. Riêng Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra thị xã thì điểm tối đa sẽ thay đổi tùy theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mà cơ quan được giao thực hiện từng nội dung công việc trong năm;

- Đối với UBND cấp xã, điểm chuẩn là 100 điểm;

- Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí/tiêu chí thành phần được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất (kèm theo tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình);

- Đối với các tiêu chí không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, chưa hoàn thành và không có tài liệu kiểm chứng thì không chấm điểm;

- Đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện trong thực tế chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đã được quy định nhưng có nội dung tương tự thì xác định kết quả của công việc tương tự đó và vận dụng để tính điểm cho tiêu chí;

- Trường hợp cơ quan, đơn vị trong năm chưa hoặc không phát sinh nhiệm vụ thực tế của tiêu chí đó thì cơ quan, đơn vị được đánh giá tiêu chí đó bằng mức điểm tối đa.

 

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị như sau:

- Nhóm thực hiện Tốt công tác cải cách hành chính là các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ điểm số cải cách hành chính từ 80% đến 100%.

- Nhóm thực hiện Khá công tác cải cách hành chính là các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ điểm số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%.

- Nhóm thực hiện Trung bình công tác cải cách hành chính là các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ điểm số cải cách hành chính từ 60% đến dưới 70%.

- Nhóm thực hiện Kém công tác cải cách hành chính là các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ điểm số cải cách hành chính dưới 60%.

Hạ xuống một hạng đối với cơ quan, đơn vị có tỷ lệ điểm số một trong 8 nội dung đánh giá đạt dưới 50%. Ví dụ: Đơn vị A có tỷ lệ điểm số cải cách hành chính là 85% (thuộc nhóm thực hiện tốt). Tuy nhiên, điểm thẩm định đối với lĩnh vực tài chính công của đơn vị đạt 4 trên 10 điểm tối đa quy định (tỷ lệ phần trăm đạt là 40%). Vậy trường hợp này sẽ xếp đơn vị A vào nhóm thực hiện khá.

Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, thẩm quyền, thực hiện cụ thể tiêu chí đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với xác định trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí/tiêu chí thành phần. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND thị xã công bố Chỉ số cải cách hành chính theo quy định này. Hàng năm, trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, tham mưu, đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xem xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể các cơ quan, đơn vị./.

 

                                                                                                   Mỹ Duyên-PNV


Lượt người xem:  Views:   110
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức