Tin Tức
Thứ 5, Ngày 05/08/2021, 10:00
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2021
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13 của Chính phủ) và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17 của Chính phủ) trên địa bàn thị xã.

Ngày 03/8/2021, UBND thị xã Hòa Thành đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 13 và Nghị định số 17 của Chính phủ. Theo đó UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Phòng Nội vụ:

- Trên cơ sở đề nghị của Thị đoàn, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo UBND thị xã kế hoạch, chương trình, kịch bản (nếu có) tổ chức đối thoại với thanh niên;

- Phối hợp với Thị đoàn, Văn phòng HĐND và UBND thị xã ghi nhận nội dung đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với thanh niên;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối thoại, thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Hàng năm, tổng hợp kết quả tổ chức đối thoại với thanh niên, kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi của các đơn vị, địa phương, tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Đề nghị Thị đoàn:

- Định kỳ phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất nội dung, trọng tâm là những vấn đề mà thanh niên quan tâm, làm cơ sở để tham mưu nội dung tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên cấp thị xã;

- Phối hợp với Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên tại các đơn vị, địa phương;

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động thanh niên chưa hoàn thành trung học  tích cực tham gia thực hiện phổ cập giáo dục. Phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý của thanh niên; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên không sinh hoạt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia các hoạt động trên;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. Kết nối các hoạt động thanh niên tình nguyện trên phạm vi toàn thị xã; thực hiện nhiệm vụ điều phối hoạt động tình nguyện của thanh niên. Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc đề xuất, định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách và điều kiện cho hoạt động tình nguyện của thanh niên...

3. Các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường:

 - Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 13 và Nghị định số 17 của Chính phủ. Hàng năm, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với thanh niên tại đơn vị, địa phương đảm bảo theo quy định. Báo cáo kết quả việc tổ chức đối thoại về UBND thị xã (thông qua Phòng Nội vụ).

- Các ngành chức năng liên quan: Công an thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế,  Phòng Tài Chính – Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã. Tạo điều kiện tho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi; đảm bảo thực hiện chính sách phổ cập giáo dục, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, đào tạo tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm...cho thanh niên; thực hiện các chính sách, tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện theo đúng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện./.

            

                                                                                                                                                                                                  Mỹ Duyên - PNV

Lượt người xem:  Views:   524
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức