​ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND XÃ LONG THÀNH NAM

Long Thành Nam có diện tích tự nhiên 1.076,15 ha,

Tổng số hộ 4.415 với 16.086 nhân khẩu.

Xã Long Thành Nam có 0 5 ấp:

Long Bình: diện tích 164,3451ha; số hộ 1.205 với 4.686 nhân khẩu.

Long Khương: diện tích 70,40 ha; số hộ 904 với 2.962 nhân khẩu.

Long Yên: diện tích 166,55 ha; số hộ 807 với 2.930 nhân khẩu.

Giang Tân: diện tích 64,40 ha; số hộ 573 với 2.104 nhân khẩu

Bến kéo: diện tích 609,8291ha; số hộ 926 với 3.404 nhân khẩu

Xã Long Thành Nam nằm gần cuối thị xã Hòa Thành.

- Phía Đông giáp xã Trường Tây thị xã Hòa Thành.

- Phía Tây giáp xã Thanh Điền huyện Châu Thành.

- Phía Nam giáp xã Long Vĩnh, huyện châu Thành.

- Phía Bắc giáp phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành.