​CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ