​Giới thiệu xã Trường Đông

1. Địa giới hành chính
4. Quy hoạch phát triển
5. Nông thôn mới