ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

 

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Trước những tác động tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, xã đã thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Ngân sách xã cân đối và có tích lũy; vượt các chỉ tiêu làm đường GTNT, lắp đặt đèn chiếu sáng, vận động quỹ "Vì người nghèo". Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp tục chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Gia đình chính sách, người có công, các đối tương bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm hỗ trợ tốt.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoàn thành công tác tuyển quân. Hoạt động của tư pháp có nhiều nỗ lực, tích cực giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân không để tồn đọng. Thực hiện đạt thêm 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ không đạt Nghị quyết HĐND xã đề ra như: giảm tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ người dân tham gia BHYT, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện. Về xây dựng nông thôn mới do có 03 ấp không giữ vững danh hiệu ấp văn hóa nên không giữ vững Tiêu chí 16-Văn hóa.

 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

 

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 27/ 12/ 2016 của Hội đồng nhân dân xã Trường Tây về Kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2017, UBND xã Trường Tây yêu cầu các ban ngành, đoàn thể xã, các cán bộ, công chức xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2017:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung phát triển kinh tế toàn diện, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới. Phát triển văn hóa – xã hội và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; xây dựng và  nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị,đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Thu ngân sách xã: 6,069 tỉ đồng.

- Chi ngân sách xã: 5,950 tỉ đồng. Dự phòng ngân sách: 119 triệu đồng.

- Hoàn thành chỉ tiêu huyện giao về làm đường giao thông nông thôn.

- Hoàn thành chỉ tiêu huyện giao về lắp đặt đèn chiếu sáng.

- 03 ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa, 03 ấp đăng ký xây dựng ÂVH.

- Tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH: 65%.

- Giải quyết việc làm cho 500 lao động.

- Giảm tỉ lệ hộ nghèo: 0,5%.

- Duy trì 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,96%.

- Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13,3%.

- Tỉ lệ Nhân dân tham gia BHYT: 73,3%.

- Hoàn thành chỉ tiêu huyện giao về hiến máu tình nguyện.

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

- Xây dựng nông thôn mới: Giữ vững 14/19 tiêu chí đạt năm 2016; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Kinh tế

- Vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu; thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu nợ thuế. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản, chi quản lý hành chính và các lĩnh vực khác.

- Tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX rau an toàn, giúp bà con xã viên an tâm sản xuất.

- Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện nâng cấp đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, thực hiện nâng cấp chợ Long Hải theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm. Phối hợp các ngành huyện thực hiện cải tạo trụ sở UBND xã và khối nhà làm việc Công an xã.

- Tăng cường công tác quản lý đất công, xử lý vi phạm về sử dụng đất sai mục đích.

3.2. Văn hóa xã hội

- Quan tâm kiến nghị, kêu gọi xã hội hóa về đầu tư cơ sở vật chất các trường học; duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Thực hiện huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99%, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, hoàn thành chương trình THCS đạt 100%.

- Quản lý tốt và phát huy có hiệu quả các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã. Phối hợp tổ chức thực hiện nâng cấp trụ sở Trung tâm VHTT-HTCĐ và các nhà văn hóa ấp. Tiếp tục vận động xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân nhất là diện gia đình chính sách, gia đình lao động nghèo; quan tâm hỗ trợ kinh phí và thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tăng cường vận động Nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, hiến máu tình nguyện.

- Quan tâm chăm lo về đời sống của các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, hỗ trợ nguồn vốn cho người nghèo; tạo điều kiện giúp cho người lao động có việc làm. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục vận động, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ "Vì người nghèo".

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền KHHGĐ để duy trì tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,96%, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kéo giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 13,3%. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, duy trì 10 tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu đạt tỉ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 73,3%.

3.3. Quốc phòng an ninh

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng –an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; quán triệt thực hiện nghĩa vụ quân sự - quốc phòng và an ninh đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện giao; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với Công an huyện triệt xóa các tụ điểm đá gà, cờ bạc. Củng cố lực lượng công an xã, ấp và lực lượng tuần tra nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chất lượng hoạt động của Đội tuần tra nhân dân và tổ tự quản. Thực hiện các tiêu chí xã lành mạnh, không có mại dâm, ma túy.

3.4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; tôn giáo, dân tộc

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính xã, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đào tạo, bồi dưỡng CBCC đủ phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan.

- Thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc; đảm bảo an ninh tôn giáo.

3.5. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Đề cao trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm xử lý các vụ việc tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

3.6. Xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Huy động mọi tiềm năng, nguồn lực trong và ngoài địa phương, thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giữ  vững và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại.

4. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ vào Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017, Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa từng tháng, quý để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các thành viên Ủy ban nhân dân xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ và tìm ra các giải pháp tích cực để giúp các ban ngành, các ấp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Các ban ngành xã căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã để cụ thể hóa Kế hoạch của ngành mình gắn với sự chỉ đạo của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân xã tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các ngành từ xã đến ấp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.


Trở về