​THÔNG TIN LIÊN HỆ 
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃTrở v