CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.