Công khai minh bạch
Tiêu đề: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 12/10/2018
Người ký: Lê Hồng Vân
Tóm tắt: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
Nội dung:
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
Nội dung Tập tin Đính kèm: