Untitled


2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Phong                                Điện thoại: 0918479244

Mail: 

Phó Chủ tịch: Dương Văn Lên                                Điện thoại: 0918743006

Mail:

Phó Chủ tịch: Huỳnh Công Luận                             Điện thoại: 0989780747

Mail:

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh