5. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1. UBND THỊ TRẤN HÒA THÀNH


Chủ tịch: Nguyễn Quốc Tuấn                                     Điện thoại: 0907153776

Mail: tuannq@tayninh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lê Văn Chương                                     Điện thoại: 0907025916

Mail: chuonglv@tayninh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lê Hoàng Sơn                                        Điện thoại: 0919270185

Mail: sonlh@tayninh.gov.vn


2. UBND XÃ HIỆP TÂN

Chủ tịch: Trần Văn Minh                                               Điện thoại: 01685134055

Mail: 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tâm                              Điện thoại: 0907623205

Mail: 

Phó Chủ tịch: Đỗ Hoàng Hải Đẳng                             Điện thoại: 0975487087

Mail: 


3. UBND XÃ LONG THÀNH TRUNG

Chủ tịch: Trần Phi Hùng                                              Điện thoại: 0906608954

Mail: 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Lộc                                  Điện thoại: 0918823797

Mail: 

Phó Chủ tịch: Điền Thị Hoàng Oanh                       Điện thoại: 

Mail: 


4. UBND XÃ LONG THÀNH NAM

Chủ tịch: Lê Phước Tài                                              Điện thoại: 0909383715

Mail: 

Phó Chủ tịch: Lâm Tiến Thành                                 Điện thoại: 0978880835

Mail: 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành An                             Điện thoại: 946301404

Mail: 


5. UBND XÃ LONG THÀNH BẮC

Chủ tịch: Hồ Tấn Tài                                                  Điện thoại: 0913141887

Mail: 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng                            Điện thoại: 0918623769

Mail: 

Phó Chủ tịch: Trần Thủ Nghiệp                               Điện thoại: 0947983757

Mail: 


6. UBND XÃ TRƯỜNG HÒA

Chủ tịch: Nguyễn Hữu                                              Điện thoại: 0918172751

Mail: 

Phó Chủ tịch: Võ Văn Hạnh                                     Điện thoại: 0989450199

Mail: 

Phó Chủ tịch: Võ Văn Quân                                     Điện thoại: 

Mail: 


7. UBND XÃ TRƯỜNG TÂY

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Vinh                                   Điện thoại: 0909476612

Mail: vinhnh@tayninh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lý Văn Thân                                     Điện thoại: 0918092196

Mail: 

Phó Chủ tịch: Đoàn Văn Liên                                 Điện thoại: 0986204407

Mail: 


8. UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Nguyên                           Điện thoại: 0907847449

Mail: 

Phó Chủ tịch: Huỳnh Văn Út                                   Điện thoại: 0919169727

Mail: 

Phó Chủ tịch: Phạm Thị Kim Anh                        Điện thoại: 0983638633

Mail: