THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Trưởng phòng: Phạm Thanh Phong                            Điện thoại: 0276.3613336

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lâm                     Điện thoại: 0276.3603434

Phó Trưởng phòng: Lâm Thanh Bình                           Điện thoại: 0987290779

Địa chỉ:

Email: ptnmt-hth@tayninh.gov.vn