THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG LONG HOAChủ tịch: Lê Hữu Định                                                    Điện thoại: 0869.933.412

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Nhã Trúc                      Điện thoại: 0949.110.551

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Mai                                  Điện thoại: 0901.551.510

Địa chỉ: Số 24 Đường Phạm Hùng - Khu phố III, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Email:  ubndtt-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Long Hoa

1.      Chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hoa:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2. Chức năng nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hoa:

Trách nhiệm chung:

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn.

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình, cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

Khi giải quyết công việc nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các Ban điều hành khu phố, tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

a.       Chức năng nhiệm vụ của Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế:
Chịu trách nhiệm điều hành giải quyết công việc của UBND trên các lĩnh vực được Chủ tịch phân công gồm:
Đề ra kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước.
Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, tài chính, thuế, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.
Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế giữ nhiệm vụ chủ tài khoản, ủy quyền được duyệt chi kinh phí hoạt động theo chế độ được duyệt theo quy định.

b.       Chức năng nhiệm vụ của Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá xã hội:
Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực sau:
-  Y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, dân số, gia đình và trẻ em, xoá đói giảm nghèo, các chính sách xã hội đối với người và gia đình có công với nước và đối với người nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

-  Phối hợp, hỗ trợ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội khác hoạt động có hiệu quả.