THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ LONG THÀNH BẮC


Chủ tịch: Trần Thuy Oanh                                                         Điện thoại: 0949259523

Mail: 


Phó Chủ tịch: Trần Phước Ninh                                              Điện thoại: 0909608373

Mail: 


Phó Chủ tịch: Trần Thủ Nghiệp                                                           Điện thoại: 0947983757

Mail: