THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ LONG THÀNH NAM


Chủ tịch: Trần Thiện Thanh                                             Điện thoại: 0918585875

Mail: thanhtt@tayninh.gov.vn


Phó Chủ tịch: Huỳnh Văn Long                              Di động: 097 410 5393
Địa chỉ mail: Huynhvanlong321@gmail.com


Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành An                                     Điện thoại: 946301404

Mail: