THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ LONG THÀNH TRUNG


Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Sơn                                                      Điện thoại: 0919270185

Mail: 


Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Lộc                                            Điện thoại: 0918823797

Mail: 


Phó Chủ tịch:                                           Điện thoại:

Mail: