THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG


Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Nguyên                                             Điện thoại: 0907847449

Mail: 


Phó Chủ tịch: Trần Văn Hoàng                                                    Điện thoại: 0949468071

Mail: 


Phó Chủ tịch: Phạm Thị Kim Anh                                                    Điện thoại: 0983638633

Mail: