THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ TRƯỜNG HÒA


Chủ tịch: Phạm Hồng Oanh                                                             Điện thoại: 0984641044

Mail: 


Phó Chủ tịch: Võ Văn Hạnh                                                     Điện thoại: 0989450199

Mail: 


Phó Chủ tịch: Võ Văn Quân                                                                 Điện thoại: 

Mail: