Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XàHÒA THÀNH
 

Địa chỉ: 04 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại: 0276.3820986 Fax: 02676.3841238.

Địa chỉ trên bản đồ số: