Thứ/Ngày Thời gian Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
31/07/2023
07:30 - 11:00 8 giờ: Dự HN trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 (P3) CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ XÃ, PHƯỜNG PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
08:00 - 11:00 Dự HN công bố quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị XÃ, PHƯỜNG VÀ PHÓ CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
14:00 - 17:00 Dự HN công bố quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị XÃ, PHƯỜNG VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UB XÃ, PHƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Dự HN sơ kết TĐ ngành nội vụ các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2023 PHÓ CHỦ TỊCH, PHÒNG NỘI VỤ, CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÒNG HỌP SỐ 3 PHỐ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢO
Thứ ba
01/08/2023
09:30 - 11:00 Dự họp CT, PCT UBND tỉnh chuyên đề, nội dung liên quan CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Họp Tiểu ban bảo đảm thống nhất công tác bảo đảm phục vụ và dự toán kinh phí diễn tập KVPT thị xã Hòa Thành năm 2023 PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Làm việc với Thường trực Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 1 PHỐ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢO
Thứ tư
02/08/2023
07:30 - 11:00 Họp các ngành đề xuất danh mục khu dân cư hiện hữu và khu dân cư quy hoạch không được phép chăn nuôi trên địa bàn thị xã PHÓ CHỦ TỊCH, CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Họp Thường trực HĐND thị xã đột xuất tháng 8/2023 THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ, PCT HẢO PHÒNG HỌP SỐ 1 THƯỜNG TRỰC HĐND
14:00 - 17:00 Họp UBND tỉnh cho ý kiến về thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH UBND TỈNH
Thứ năm
03/08/2023
07:00 - 11:00 Tiếp công dân CHỦ TỊCH PHÒNG TIẾP DÂN CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
08:00 - 11:00 Họp các ngành cho ý kiến giá bồi thường về đất của Dự án nhà tạm giữ Công an thị xã PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Họp CT, PCT CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH PHÒNG HỌP SỐ 3 CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
Thứ sáu
04/08/2023
07:30 - 11:00 Dự họp UBND tỉnh chuyên đề, nội dung liên quan PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH UBND TỈNH

Thứ hai (31/07/2023)

07:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : 8 giờ: Dự HN trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 (P3)
Thành phần : CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ XÃ, PHƯỜNG
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN công bố quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị
Thành phần : XÃ, PHƯỜNG VÀ PHÓ CHỦ TỊCH
Địa điểm : XÃ, PHƯỜNG
Chủ trì : CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN công bố quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị
Thành phần : XÃ, PHƯỜNG VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UB
Địa điểm : XÃ, PHƯỜNG
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN sơ kết TĐ ngành nội vụ các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2023
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH, PHÒNG NỘI VỤ, CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHỐ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢO

Thứ ba (01/08/2023)

09:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp CT, PCT UBND tỉnh chuyên đề, nội dung liên quan
Thành phần : CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Tiểu ban bảo đảm thống nhất công tác bảo đảm phục vụ và dự toán kinh phí diễn tập KVPT thị xã Hòa Thành năm 2023
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Làm việc với Thường trực Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 1
Chủ trì : PHỐ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢO

Thứ tư (02/08/2023)

07:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp các ngành đề xuất danh mục khu dân cư hiện hữu và khu dân cư quy hoạch không được phép chăn nuôi trên địa bàn thị xã
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH, CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Thường trực HĐND thị xã đột xuất tháng 8/2023
Thành phần : THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ, PCT HẢO
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 1
Chủ trì : THƯỜNG TRỰC HĐND
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp UBND tỉnh cho ý kiến về thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH

Thứ năm (03/08/2023)

07:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Tiếp công dân
Thành phần : CHỦ TỊCH
Địa điểm : PHÒNG TIẾP DÂN
Chủ trì : CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp các ngành cho ý kiến giá bồi thường về đất của Dự án nhà tạm giữ Công an thị xã
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp CT, PCT
Thành phần : CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN

Thứ sáu (04/08/2023)

07:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh chuyên đề, nội dung liên quan
Thành phần : PHÓ CHỦ TỊCH
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay515
  • Tháng hiện tại5,340
  • Tổng lượt truy cập3,757,378
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây