Thứ/Ngày Thời gian Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
02/10/2023
07:00 - 10:00 Dự Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 PCT; CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THCS Nguyễn Văn Linh PHÒNG GIÁO DỤC HÒA THÀNH
08:00 - 11:00 Họp TT Thị ủy THÀNH VIÊN THỊ ỦY BÍ THƯ
08:00 - 11:00 Họp t/qua chủ trương đầu tư DA giao thông năm 2024 PCT; THÀNH VIÊN PHÒNG HỌP SỐ 3 PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất thị xã Hòa Thành CT; THÀNH VIÊN PHÒNG HỌP SỐ 3 CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN
Thứ ba
03/10/2023
08:00 - 11:00 HN xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 CT; THÀNH VIÊN BCHQS THỊ XÃ Ban CHQS thị xã
08:00 - 11:00 Họp UBND tỉnh chuyên đề về môi trường UBND TỈNH; THÀNH VIÊN UBND TỈNH UBND TỈNH
13:30 - 17:00 Dự họp CT, PCT UBND tỉnh về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ UBND TỈNH; THÀNH VIÊN UBND TỈNH UBND TỈNH
14:00 - 17:00 Dự họp Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý dự thảo Luật BHXH PCT; THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐBQH TỈNH UBND TỈNH UBND TỈNH
Thứ tư
04/10/2023
07:00 - 10:00 Tham gia Lễ míttinh, diễu hành của tỉnh về hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” CÁC CƠ QUAN BAN ,NGÀNH, ĐOÀN THỂ NHƯ TRONG THƠ MỜI CÔNG AN THỊ XÃ
08:00 - 11:00 HN sơ kết 9 tháng năm 2023 công tác XDCB CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
14:00 - 17:00 Họp Đảng ủy Quân sự thị xã định kỳ tháng 10/2023 BCHQS; CT.... BCHQS THỊ XÃ Ban CHQS thị xã
Thứ năm
05/10/2023
08:00 - 11:00 TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại xã Trường Hòa TT.HĐND; HĐND XÃ TRƯỜNG HÒA UBND XÃ TRƯỜNG HÒA HĐND XÃ TRƯỜNG HÒA
08:00 - 11:00 Họp BCĐ thu ngân sách thị xã sơ kết 9 tháng năm 2023 CT; PCT; THÀNH VIÊN BCĐ PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
14:00 - 17:00 TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại xã Long T Nam TT.HĐND THỊ XÃ; HĐND XÃ LONG THÀNH NAM UBND XÃ LONG THÀNH NAM HĐND XÃ LONG THÀNH NAM
14:00 - 17:00 Dự họp CT, PCT tỉnh về nội dung xử lý Trung tâm TMLH UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
Thứ sáu
06/10/2023
07:30 - 11:00 Dự Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội KH và KT tỉnh TỈNH ỦY. THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN TỈNH ỦY TỈNH ỦY
07:30 - 11:00 Dự Lễ công nhận Trường tiểu học Bùi Thị Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 PCT; PHÒNG GIÁO DỤC; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN PHÒNG GIÁO DỤC HÒA THÀNH
08:00 - 11:00 TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại phường LTTr TT.HĐND THỊ XÃ; HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG
08:00 - 11:00 Dự HN phản biện của MTTQVN thị xã về QC quản lý nghĩa trang ND Hòa Thành PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 PCT

Thứ hai (02/10/2023)

07:00 - 10:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Thành phần : PCT; CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ
Địa điểm : THCS Nguyễn Văn Linh
Chủ trì : PHÒNG GIÁO DỤC HÒA THÀNH
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp TT Thị ủy
Thành phần : THÀNH VIÊN
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : BÍ THƯ
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp t/qua chủ trương đầu tư DA giao thông năm 2024
Thành phần : PCT; THÀNH VIÊN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PHÓ CHỦ TỊCH LÊ HỒNG VÂN
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Hội đồng thẩm định giá đất thị xã Hòa Thành
Thành phần : CT; THÀNH VIÊN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN HOÀN

Thứ ba (03/10/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : HN xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024
Thành phần : CT; THÀNH VIÊN
Địa điểm : BCHQS THỊ XÃ
Chủ trì : Ban CHQS thị xã
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp UBND tỉnh chuyên đề về môi trường
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
13:30 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp CT, PCT UBND tỉnh về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý dự thảo Luật BHXH
Thành phần : PCT; THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐBQH TỈNH
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH

Thứ tư (04/10/2023)

07:00 - 10:00:
Thời gian :
Nội dung : Tham gia Lễ míttinh, diễu hành của tỉnh về hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”
Thành phần : CÁC CƠ QUAN BAN ,NGÀNH, ĐOÀN THỂ
Địa điểm : NHƯ TRONG THƠ MỜI
Chủ trì : CÔNG AN THỊ XÃ
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : HN sơ kết 9 tháng năm 2023 công tác XDCB
Thành phần : CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Đảng ủy Quân sự thị xã định kỳ tháng 10/2023
Thành phần : BCHQS; CT....
Địa điểm : BCHQS THỊ XÃ
Chủ trì : Ban CHQS thị xã

Thứ năm (05/10/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại xã Trường Hòa
Thành phần : TT.HĐND; HĐND XÃ TRƯỜNG HÒA
Địa điểm : UBND XÃ TRƯỜNG HÒA
Chủ trì : HĐND XÃ TRƯỜNG HÒA
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp BCĐ thu ngân sách thị xã sơ kết 9 tháng năm 2023
Thành phần : CT; PCT; THÀNH VIÊN BCĐ
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại xã Long T Nam
Thành phần : TT.HĐND THỊ XÃ; HĐND XÃ LONG THÀNH NAM
Địa điểm : UBND XÃ LONG THÀNH NAM
Chủ trì : HĐND XÃ LONG THÀNH NAM
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp CT, PCT tỉnh về nội dung xử lý Trung tâm TMLH
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH

Thứ sáu (06/10/2023)

07:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội KH và KT tỉnh
Thành phần : TỈNH ỦY. THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : TỈNH ỦY
Chủ trì : TỈNH ỦY
07:30 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự Lễ công nhận Trường tiểu học Bùi Thị Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Thành phần : PCT; PHÒNG GIÁO DỤC; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN
Chủ trì : PHÒNG GIÁO DỤC HÒA THÀNH
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : TT.HĐND thị xã giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã tại phường LTTr
Thành phần : TT.HĐND THỊ XÃ; HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG
Địa điểm : HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG
Chủ trì : HĐND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN phản biện của MTTQVN thị xã về QC quản lý nghĩa trang ND Hòa Thành
Thành phần : PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PCT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay6,344
  • Tháng hiện tại19,068
  • Tổng lượt truy cập3,378,948
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây