Thứ/Ngày Thời gian Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
27/11/2023
08:00 - 11:00 Họp TT Thị ủy BÍ THƯ; CT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN THỊ ỦY BÍ THƯ
14:00 - 17:00 Dự họp Sở TN-MT tỉnh về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt SỞ TNMT, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN SỞ TNMT SỞ TNMT
14:30 - 17:00 Tiếp đoàn thị xã Sông Cầu, Phú Yên đến trao đổi kinh nghiệm về xây dựng NTM PTCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 PCT
Thứ ba
28/11/2023
08:00 - 11:00 Dự HN tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2023 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
08:00 - 11:00 Dự HN trực tuyến với tỉnh về phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 TRỰC TUYẾN
08:00 - 11:00 Dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ về kiểm tra tình hình thi hành PL năm 2023 UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
14:00 - 17:00 Họp Ban Thường vụ Thị ủy định kỳ tháng 11/2023 ỦY VIÊN BTV THỊ ỦY BÍ THƯ
14:00 - 17:00 Dự họp Sở KH-ĐT tỉnh về thống nhất phương án giải quyết các thủ tục pháp lý chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT Dự án TTTM Long Hoa SỞ KH-ĐT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN SỞ KH-ĐT SỞ KH-ĐT
Thứ tư
29/11/2023
08:00 - 11:00 Họp Thường trực HĐND thị xã TT.HĐND; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 TT. HĐND THỊ XÃ
08:00 - 11:00 Dự họp UBND tỉnh tiếp Đoàn kiểm tra của UBQG về trẻ em UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
13:30 - 17:00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã UV. BCH THỊ ỦY UV.BCH
Thứ năm
30/11/2023
08:00 - 11:00 Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XII của Đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn ĐBQH tỉnh ; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN HT.TTVHTT xã Trường Đông Đoàn ĐBQH tỉnh
09:00 - 11:00 Dự HN tổng kết công tác hợp tác đối ngoại quốc phòng năm 2023 và ký BB hợp tác năm 2024 BAN CHQS THỊ XÃ; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN BCHQS THỊ XÃ Ban CHQS thị xã
14:00 - 17:00 Dự họp CT, PCT UBND tỉnh các chuyên đề, nội dung liên quan UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 1 TRỰC TUYẾN UBND TỈNH
15:00 - 17:00 Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về Chương trình MTQG xây dựng NTM TỈNH ỦY; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN TỈNH ỦY TỈNH ỦY
Thứ sáu
01/12/2023
08:00 - 11:00 Họp CT, PCT CT, CÁC PCT, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
13:30 - 17:00 HN triển khai các nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN HỘI TRƯỜNG UB THỊ XÃ PCT
14:00 - 17:00 Họp HĐ thẩm định các sáng kiến năm 2023 THÀNH VIÊN HĐ THẨM ĐỊNH PHÒNG HỌP SỐ 3 HĐ THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN

Thứ hai (27/11/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp TT Thị ủy
Thành phần : BÍ THƯ; CT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : BÍ THƯ
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp Sở TN-MT tỉnh về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
Thành phần : SỞ TNMT, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : SỞ TNMT
Chủ trì : SỞ TNMT
14:30 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Tiếp đoàn thị xã Sông Cầu, Phú Yên đến trao đổi kinh nghiệm về xây dựng NTM
Thành phần : PTCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PCT

Thứ ba (28/11/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2023
Thành phần : BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
Chủ trì : BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN trực tuyến với tỉnh về phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Thành phần : PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : TRỰC TUYẾN
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ về kiểm tra tình hình thi hành PL năm 2023
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Ban Thường vụ Thị ủy định kỳ tháng 11/2023
Thành phần : ỦY VIÊN BTV
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : BÍ THƯ
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp Sở KH-ĐT tỉnh về thống nhất phương án giải quyết các thủ tục pháp lý chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT Dự án TTTM Long Hoa
Thành phần : SỞ KH-ĐT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : SỞ KH-ĐT
Chủ trì : SỞ KH-ĐT

Thứ tư (29/11/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Thường trực HĐND thị xã
Thành phần : TT.HĐND; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : TT. HĐND THỊ XÃ
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh tiếp Đoàn kiểm tra của UBQG về trẻ em
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
13:30 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã
Thành phần : UV. BCH
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : UV.BCH

Thứ năm (30/11/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XII của Đoàn ĐBQH tỉnh
Thành phần : Đoàn ĐBQH tỉnh ; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : HT.TTVHTT xã Trường Đông
Chủ trì : Đoàn ĐBQH tỉnh
09:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN tổng kết công tác hợp tác đối ngoại quốc phòng năm 2023 và ký BB hợp tác năm 2024
Thành phần : BAN CHQS THỊ XÃ; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : BCHQS THỊ XÃ
Chủ trì : Ban CHQS thị xã
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp CT, PCT UBND tỉnh các chuyên đề, nội dung liên quan
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 1 TRỰC TUYẾN
Chủ trì : UBND TỈNH
15:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành phần : TỈNH ỦY; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : TỈNH ỦY
Chủ trì : TỈNH ỦY

Thứ sáu (01/12/2023)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp CT, PCT
Thành phần : CT, CÁC PCT, THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
13:30 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : HN triển khai các nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Thành phần : PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : HỘI TRƯỜNG UB THỊ XÃ
Chủ trì : PCT
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp HĐ thẩm định các sáng kiến năm 2023
Thành phần : THÀNH VIÊN HĐ THẨM ĐỊNH
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : HĐ THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay36
  • Tháng hiện tại39,957
  • Tổng lượt truy cập3,791,995
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây