THỊ XÃ HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

http://hoathanh.tayninh.gov.vn


Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thưc hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Sinh thời, Chủ tịch Hổ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công, thành công, đại thành công".

Với hơn 5 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) thực sự là "bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam"; "công tác đối với NVNONN cần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc" và là "trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân". Ngày 21/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 507-CV/TU về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Kế hoạch số 80-HD/BTGTU, ngày 20/01/2022 về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tiếp tục kế thừa Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần nhận thức được vai trò của việc xây dựng chính sách, pháp luật-khung pháp lý cơ bản dành cho kiều bào là nền tảng pháp lý để xây dựng, thực hiện những giải pháp vận động và hỗ trợ kiều bào; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của kiều bào với mục tiêu "hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đổng bộ chính sách liên quan đến NVNONN". Đây là cơ sở để củng cố ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương có trách nhiệm nhận định, tham mưu kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách dành cho NVNONN, từ đó, đưa ra kiến nghị về chính sách, pháp luật cho phù hợp.

Việc triển khai chính sách cần phải đồng bộ cả trong và ngoài nước cũng có vai trò rất quan trọng. Để tăng cường hơn nữa công tác này, Kết luận số 12-KL/TW cũng đặt ra nhiệm vụ là: hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi và phát huy ý kiến đóng góp của doanh nhân, chuyên gia, trí thức NVNONN. Điều này cho thấy mong muốn tiếp thu, lắng nghe ý kiến từ kiểu bào để nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách, pháp luật. Do vậy, kiều bào cần nhận thức việc đóng góp các ý kiến đối với những vấn đề của đất nước, của cộng đồng, từ đó, nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng hành với đất nước.

Phát triển mạnh mẽ các phương tiện truyền thông xã hội nhằm kết nối xã hội, nắm tình hình tư tưởng và đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ ra mắt và đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử và phát động chương trình "Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định của pháp luật và thủ tục hành chính liên quan”; tuyên truyền công tác NVNONN trong thời gian qua (theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy quyết tâm triển khai các chủ trương một cách thực chất, hiệu quả, đồng thời ngày càng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN.

Việc vận động NVNONN nhằm khơi dậy tinh thần hướng về quê hương, với mong muốn góp phần vào sự phát triển của đất nước. Đây là dịp để kiều bào hiểu đúng, hiểu rõ về tình hình đất nước, khơi dậy tình cảm gắn bó, yêu quê hương, yêu Tổ quốc, từ đó, khuyến khích kiều bào có những hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Với mục đích đó, trong thời gian qua, NVNONN đã và đang đóng góp nguồn lực về kinh tế và tri thức, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Ngoài nguồn vốn đầu tư và nguồn kiều hối, các chuyên gia, trí thức kiều bào tích cực tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ ở trong nước và đóng góp các ý kiến, đề xuất nhằm phát triển đất nước; nhất là trực tiếp đóng góp ý kiến vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, kiều bào còn tổ chức, tham gia những hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ trong nước và tham dự những hoạt động hướng về quê hương, các hoạt động trong nước, đặc biệt trong công tác ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam đã không kể đến phần kinh phí đóng góp của đông đảo đồng bào ở nước ngoài; nhiều chuyên gia kiểu bào đã và đang đóng góp nhiều sáng kiến, phát minh thiết thực, góp phần không nhỏ vào việc khống chế, kiểm soát đại dịch trong nước.

Có thể thấy, việc vận động, thu hút nguồn lực của NVNONN có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc thực hiện tầm nhìn phát triển của đất nước trong thời gian tới. Để thu hút nguồn lực, khích lệ kiều bào có nhiều đóng góp hơn nữa hướng về quê hương, trong Kết luận 12-KL/TW đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ nhằm vận động, tập hợp, cung cấp thông tin và kịp thời tôn vinh, khích lệ kiều bào nâng cao nhận thức được vai trò của nguồn lực kiều bào đối với sự phát triển đất nước với quan điểm "Mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài nếu mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc".

Trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; đề ra các giải pháp nhằm vận động kiều bào; đồng thời, cần có những hình thức thu hút nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước, kết hợp với việc nghiên cứu cơ chế, chính sách dành cho chuyên gia, trí thức kiều bào có chuyên môn cao, đa dạng hoá các hoạt động thu hút đóng góp của kiều bào; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai mặc dù có thể có những khác biệt về nhận thức, quan điểm, miễn là không đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, cùng hành động, phấn đấu vì mục tiêu và những giá trị chung phù hợp với lợi ích của đất nước thì đều có mặt trong khối đại đoàn kết dân tộc; có thái độ tích cực, đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện trong cộng đồng cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước và chia rẽ cộng đồng kiều bào cũng như khối đại đoàn kết dân tộc. Việc hỗ trợ kiều bào là một phần quan trọng của chủ trương đại đoàn kết dân tộc, còn là "nhân tâm thiên lý, tình nghĩa một nhà", thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách"; thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cộng đồng NVNONN. Kết luận 12 đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ kiều bào, nhất là những địa bàn còn gặp khó khăn; đẩy mạnh ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng tội phạm người Việt trong cộng đồng; chú trọng hợp tác với nước sở tại, thúc đẩy đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục ở những nơi có đông kiều bào, ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, sinh sống, hội nhập vào xã hội sở tại, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp, hướng về quê hương; xây dựng trung tâm văn hoá Việt Nam và lựa chọn Ngày tôn vinh tiếng Việt để cổ vũ kiều bào, nhất là thế hệ trẻ học tập, giữ gìn văn hoá, ngôn ngữ dân tộc.

Sự hỗ trợ của nước ta đối với kiều bào có tác dụng lâu dài, vững chắc nếu có sự phấn đấu từ cộng đồng kiều bào; không chỉ đồng hành, sát cánh với Đảng, Nhà nước trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà nay đang góp phần tích cực xây dựng, phát triển đất nước; sự quan tâm, hỗ trợ của nước ta đối với kiều bào là cơ sở để kiều bào ổn định cuộc sống, nâng cao địa vị xã hội ở nước sở tại, từ đó, có thể đóng góp cho đất nước nhiều hơn nữa.

Qua đó, có thể thấy chủ trương đại đoàn kết dân tộc được thể hiện xuyên suốt trong các nội dung của công tác đối với NVNONN, đồng thời, thể hiện tính hỗ tương mà trong đó, Đảng và Nhà nước cùng với cộng đồng kiều bào đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tinh thẩn đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng thể góp phần thực hiện thành công khát vọng phát triển của dân tộc.

 

 

 

Tác giả: Thanh Vi-BTG Thị ủy

Nguồn tin: Thông tin BCV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây