Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

Thứ hai - 24/08/2020 12:00 42 0

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành


Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020;

          Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

          1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu, vị trí xét tuyển và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

          a. Tổng số chỉ tiêu xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành: 04 chỉ tiêu;

b. Vị trí xét tuyển và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Vị trí Công tác Thể dục, Thể thao ( Huấn luyện viên hạng III): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thể dục thể thao trở lên hoặc trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Thể dục thể thao thì phải là vận động viên cấp 1 trở lên;

- Vị trí Công tác phát thanh, truyền thanh ( Phát thanh viên hạng IV): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp Trung cấp các ngành trở lên

- Vị trí Công tác phát thanh, truyền thanh ( Phóng viên hạng III): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành Báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ Báo chí từ 08 tuần trở lên;

- Ví trí Kế toán ( Kế toán viên, tương đương hạng IV): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính- Kế toán, Kế toán- Tin học, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến vị trí kế toán.

( Kèm theo danh sách nhu cầu, vị trí tuyển dụng)

3. Tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 ( vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn đại học), bậc 1 ( vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao đẳng, trung cấp) theo quy định của tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học tương đương.

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

a. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

b. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

b. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 01

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 02 theo quy định.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét vòng 2.

* Vòng 02

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Hình thức phỏng vấn: thí sinh chọn ngẫu nhiên 02 câu hỏi (01 câu về kiến thức chung và 01 câu về chuyên môn, nghiệp vụ) và trả lời câu hỏi trước Hội đồng tuyển dụng viên chức.

- Nội dung phỏng vấn:

- Kiến thức chung về Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; những hiểu biết cơ bản về đơn vị, lĩnh vực tuyển dụng.

- Kiến thức về chuyên môn theo yêu cầu đối với vị trí dự tuyển,các văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao và truyền thanh, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Hồ sơ dự tuyển:

5.1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

e) 02 phong thư có dán tem thưvà ghi rõ địa chỉ người nhận.

* Đối với bằng tốt nghiệp chuyên môn, thí sinh tốt nghiệp trong năm 2020 được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm kèm theo.Nếu thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển thì phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định (trong đó phải có bản chính bằng tốt nghiệp chuyên môn) trước khiký hợp đồng làm việc. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

5.2. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành ( Số 87A, đường Hùng Vương, Khu phố IV, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Điện thoại số: 0276.3841231 ./.

 

                                                                                                                                                                                                                   Hồng Nhung


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại11,904
  • Tổng lượt truy cập884,797
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây