Phòng Tư pháp

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ III NĂM 2023

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ III NĂM 2023

 •   31/05/2023 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 5/2023

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 5/2023

 •   08/05/2023 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động rộng rãi cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân trên toàn thị xã tham gia cuộc thi viết tháng 5 năm 2023 (Chủ đề: “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”).
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ II NĂM 2023

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ II NĂM 2023

 •   17/04/2023 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   08/04/2023 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2023

 •   08/04/2023 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 862/KH-HĐPH ngày 05/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh về việc Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2023 trên địa bàn.
THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2023 (Chủ đề: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình)

THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2023 (Chủ đề: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình)

 •   03/04/2023 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 772/HĐPH ngày 31/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động rộng rãi cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân trên toàn thị xã tham gia cuộc thi viết tháng 4 năm 2023 (Chủ đề: “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình”).
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

 •   30/03/2023 06:14:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xây phải đi liền với chống, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, trong đó có nạn tham ô, tham nhũng – thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng”.
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ LÀ GÌ

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ LÀ GÌ

 •   30/03/2023 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 •   27/03/2023 11:29:00 AM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã Hòa Thành các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; tạo điều kiện tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm tìm hiểu và tuân theo pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong nhân dân và trong cộng đồng; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).Để cuộc thi được đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã biết đến và tích cực tham gia, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động rộng rãi cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân hưởng ứng, tham gia.
BỘ CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỐ 06/2022/QH15”

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỐ 06/2022/QH15”

 •   27/03/2023 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã về công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là các quy định pháp luật mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).Để cuộc thi được đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã biết đến và tích cực tham gia, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động rộng rãi cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn thị xã hưởng ứng, tham gia.
UBND XÃ TRƯỜNG TÂY, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

UBND XÃ TRƯỜNG TÂY, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   22/03/2023 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND xã Trường Tây về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Trường Tây.Sáng ngày 06/3/2023, UBND xã Trường Tây tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS Nguyễn Huệ có 1.178 giáo viên và học sinh tham dự.
UBND XÃ LONG THÀNH NAM, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

UBND XÃ LONG THÀNH NAM, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   21/03/2023 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 01/02/ 2023 của UBND xã Long Thành Nam tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Long Thành Nam tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn xã Long Thành Nam.
UBND PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

UBND PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   21/03/2023 05:22:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND phường Long Thành Bắc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn phường Long Thành Bắc.Sáng ngày 20/3/2023, UBND phường Long Thành Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS Trần Phú, với 40 giáo viên và hơn 500 em học sinh tham dự.
UBND PHƯỜNG LONG HOA, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

UBND PHƯỜNG LONG HOA, THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   21/03/2023 05:19:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND phường Long Hoa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn phường Long Hoa.Sáng ngày 16/3/2023, UBND phường Long Hoa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hội trường UBND phường, có hơn 90 em học sinh tham dự.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   22/11/2022 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/11/2022, UBND thị xã Hoà Thành tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng tư pháp thị xã Hòa Thành. Tham dự hội nghị, có đồng chí Trương Văn Hoàn - Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành; lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã; cùng tập thể công chức Phòng Tư pháp thị xã.
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

 •   09/11/2022 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/11/2022, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 •   09/11/2022 07:08:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Toàn dân nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật.
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)

 •   29/10/2022 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.Sau đây là một số nội dung quan trọng được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay5,789
 • Tháng hiện tại19,051
 • Tổng lượt truy cập2,634,730
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây