Phòng Tài chính kế hoạch

Báo cáo công khai dự toán và phân bổ ngân sách thị xã năm 2023

Báo cáo công khai dự toán và phân bổ ngân sách thị xã năm 2023

 •   12/12/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   14/03/2022 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/3/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MASSAGE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MASSAGE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   15/09/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà Nguyễn Thùy Hương-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Công an thị xã, Điện lực Hòa Thành, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   14/09/2022 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà Nguyễn Thùy Hương-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Công an thị xã, Điện lực Hòa Thành, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   14/09/2022 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/9/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà Nguyễn Thùy Hương-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Công an thị xã, Điện lực Hòa Thành, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   12/09/2022 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/9/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà Nguyễn Thùy Hương-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Công an thị xã, Điện lực Hòa Thành, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ HÒA THÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TẠI CÔNG AN THỊ XÃ HÒA THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ HÒA THÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TẠI CÔNG AN THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   22/07/2022 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tiến hành thực hiện quyết toán chứng từ chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Công an thị xã Hòa Thành.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ HÒA THÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ HÒA THÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

 •   08/07/2022 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tiến hành thực hiện quyết toán chứng từ chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tại các hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã Hòa Thành
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

 •   13/05/2022 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh thị xã Hòa Thành, UBND xã Trường Đông tiến hành thẩm định, định giá tài sản tranh chấp.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

 •   08/07/2022 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/7/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh thị xã Hòa Thành, UBND phường Hiệp Tân tiến hành thẩm định, định giá tài sản tranh chấp.
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

 •   05/08/2022 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/8/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh thị xã Hòa Thành, UBND phường Long Hoa tiến hành thẩm định, định giá tài sản tranh chấp
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRANH CHẤP

 •   17/04/2022 06:28:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/4/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành cử bà An Thị Thanh Thúy-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh thị xã Hòa Thành, UBND phường Hiệp Tân và Long Thành Nam tiến hành thẩm định tại chỗ tài sản tranh chấp.
UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

 •   17/04/2022 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công quý I/2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp quý II/2022. Ông Trương Văn Hoàn-Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.
UBND thị xã Hòa Thành họp Ban chỉ đạo thu ngân sách quý I/2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thu quý II/2022.

UBND thị xã Hòa Thành họp Ban chỉ đạo thu ngân sách quý I/2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thu quý II/2022.

 •   18/03/2022 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/3/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức họp Ban chỉ đạo thu ngân sách quý I/2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu quý II/2022. Ông Trương Văn Hoàn-Chủ tịch UBND thị xã-Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách thị xã chủ trì cuộc họp.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm32
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay295
 • Tháng hiện tại34,710
 • Tổng lượt truy cập1,989,631
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây