Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023

 •   14/04/2023 06:28:34 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo công khai tài chính quý I năm 2023 của UBND thị xã Hòa Thành
CHUYẾN XE KHÔNG ĐỒNG

CHUYẾN XE KHÔNG ĐỒNG

 •   10/08/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Trong những ngày qua, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thị xã luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thị ủy, UBND thị xã, các cơ quan ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị trên địa bàn đều thống nhất triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả.
Hòa Thành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014 và Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Hòa Thành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014 và Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

 •   22/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014, Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Ban Thường vụ Thị ủy) ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 06/9/2014 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường và Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 07/01/2020 về thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và chỉ đạo triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ. Kết quả tổ chức triển khai triển khai trong cán bộ đảng viên được 93 cuộc có 3.190/3.560 đảng viên (trong đó có 370 đảng viên miễn sinh hoạt đảng) tham dự, đạt 89,60%; triển khai cho đoàn viên, hội viên, nhân dân được 887 cuộc, với 31.644 lượt người tham dự. Để tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục ban hành các văn bản, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nắm tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm tốt vai trò công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014, Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền vận động; thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động; kịp thời ra soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, hội viên ở các chi đoàn, chi hội trên địa bàn, tránh tình trạng tái “ảo”; tiếp tục thực hiện những mô hình có hiệu quả. Ban Dân vận Thị ủy, khối vận các xã, phường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về nội dung này; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, bức xúc của đoàn viên, hội viên và nhân dân để đề xuất hướng giải quyết. Hàng năm phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy mở bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân dân cho cán bộ cơ sở. Từ tháng 8/2014 đến ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 08 cuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 06/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (nay là Ban Thường vụ Thị ủy) về củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hội cơ sở duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, phân công cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các chi hội; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn các chi hội hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ chi, tổ hội để có những động viên kịp thời cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở từng bước được nâng lên. Các cấp ủy nâng cao trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng việc lựa chọn, bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo, điều hành hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định hướng hoạt động của cấp ủy đối với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội đều gắn với các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; Phân công ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách địa bàn và các đoàn thể, định kỳ hàng quý, cấp ủy, chính quyền tổ chức làm việc với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội để nghe báo cáo tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị, qua đó chỉ đạo giải quyết; đặc biệt quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời bổ sung nhân sự chi, tổ hội, tập trung những chi, tổ hội hoạt động yếu; thường xuyên rà soát, nắm chắc thực lực đoàn viên, hội viên; đồng thời tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên, tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức hội. Chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 2910-QĐ/TU, ngày 16/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của người dân, khắc phục tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác dân vận của chính quyền đã góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân; tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. UBND thị xã và cơ sở đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận của chính quyền, từ đó đã phát huy được sức mạnh khối Dân vận-MTTQ là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, ngày càng được củng cố hòan thiện hơn, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Công tác phối hợp giữa LLVT với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể làm công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện; tạo điều kiện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh, phòng, chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội luôn xác định, lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; hình thức tuyên truyền ngày càng đổi mới, phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng; kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng rõ nét, nâng dần chất lượng và hiệu quả hoạt động; nội dung hình thức sinh hoạt ở chi, tổ hội thường xuyên được chú trọng đổi mới, tổ chức sinh hoạt đoàn viên, hội viên đúng quy định; công tác tập hợp quần chúng được chú trọng, tính đến tháng 31/5/2021, toàn thị xã có 82.089 ĐVHV, đạt 85,45 % so với số lượng cần tập hợp (NQ 85%). Tích cực xây dựng, duy trì các mô hình mới, cách làm hay hoạt động có hiệu quả thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức đoàn, hội cụ thể như: MTTQ với mô hình “Phát huy vai trò tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Ngày chia sẽ thiện tâm” để chăm lo cho hộ nghèo; Đoàn Thanh niên với mô hình “Bữa cơm 0 đồng”, “Tuyên truyền lịch sử qua tên đường”, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các công trình “Thắp sáng đường quê” trên 50km trị giá 300 triệu đồng; Hội LH Phụ nữ với mô hình “Hủ gạo tình thương”, “Phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo”, “Cán bộ, hội viên mỗi ngày làm một việc có ích”; Hội Nông dân có phong trào nông dân sản xuất giỏi; Hội Cựu chiến binh thực hiện mô hình ""Cựu chiến binh gương mẫu""; mô hình “03 chi”; Liên đoàn lao động có phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thi đua 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích”; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua ""Dân vận khéo"", nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nhất định góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, theo nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra. Ban Dân vận thị ủy Hòa Thành
TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 •   23/05/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Trang trí các điểm bỏ phiếu bầu cử: Trang nghiêm, thuận tiện, an toàn Qua thời gian ráo riết chuẩn bị, 59 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hòa Thành đã dần hoàn tất. Các điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng thuận tiện cho cử tri, trang trí trang nghiêm, bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự và y tế.
Hòa Thành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW

Hòa Thành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW

 •   14/04/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   30/03/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/3/2021, Ban Thường trực UB MTTQ phường Long Thành Trung phối hợp với UBND phường, Ban Công tác Mặt trận khu phố Long Trung tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 14 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Bà Ngô Thị Phượng - Phó ban phong trào MTTQ tỉnh, cùng một số đại diện cơ quan của người ứng cử và 57 cử tri tham dự.
Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

 •   23/03/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
- Toàn thị xã hiện duy trì 39 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững (CLB GĐPTBV) ở các xã, phường trong thị xã. Các CLB GĐPTBV không chỉ tuyên truyền cho người dân các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn là nơi để người dân được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình (GĐ) hạnh phúc gắn kết yêu thương, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ). Qua đó, từng bước lan tỏa tinh thần xây dựng GĐ hạnh phúc đến với mọi người, góp phần hạn chế xảy ra BLGĐ.
UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 •   18/03/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
HÒA THÀNH TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID - 19 CHO THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2021

HÒA THÀNH TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID - 19 CHO THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2021

 •   02/03/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
HÒA THÀNH TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID - 19 CHO THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2021
Tuyên truyền phục vụ Lễ Giao nhận quân năm 2021

Tuyên truyền phục vụ Lễ Giao nhận quân năm 2021

 •   02/03/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền phục vụ Lễ Giao nhận quân năm 2021
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm24
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay8,248
 • Tháng hiện tại168,126
 • Tổng lượt truy cập5,757,575
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây