NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

CÁC PHÒNG, TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

 

1. VĂN PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Vinh                                   Điện thoại: 0909476612

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Bích Dung                         Điện thoại:  0937195523

Phó chánh Văn phòng: Trần Hồng Quân                              Điện thoại: 0949576576

Phó chánh Văn phòng: Tô Thanh Tú                                     Điện thoại:0919030908

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email:  vphdndubnd-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

 

Trưởng phòng: Cao Thanh Truyền                           Điện thoại: 0917828079

Phó Trưởng phòng: Lê Hữu Định                    Điện thoại: 0869933412

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Ánh Nguyệt                      Điện thoại: 0919721008

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: pnv-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.”

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khanh Em                                             Điện thoại: 0913119352

Phó Trưởng phòng: Lý Thị Hương                                Điện thoại: 01295.400999

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: ptp-hth@tayninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Hòa                                        Điện thoại: 0912932357

Phó Trưởng phòng:                         Điện thoại: 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lan Thảo                           Điện thoại: 0909492969

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: ptc-hth@tayninh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Trưởng phòng: Phạm Thanh Phong                            Điện thoại: 0276.3613336

Phó Trưởng phòng: Lâm Thanh Bình                           Điện thoại: 0987290779

Địa chỉ:

Email: ptnmt-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Trưởng phòng: Huỳnh Quan Lộc                                          Điện thoại: 0909227967

Phó Trưởng phòng: Bùi Dân An                                            Điện thoại: 0988602608

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mỹ Huyên                                Điện thoại: 0968438979

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: pldtbxh-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

Trưởng phòng: Võ Xuân Phong                  ​                    Điện thoại:0918823567

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Kim Nguyệt                      Điện thoại: 0857121282

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: pvhtt-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khanh                               Điện thoại: 0918748609

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Huy                           Điện thoại: 0938747232

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Phương             Điện thoại: 0974602260

Địa chỉ: 

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

9. THANH TRA THỊ XÃ

 

Chánh thanh tra: Phạm Xuân Tùng                       Điện thoại: 0913987367

Phó Chánh thanh tra:Cao Tấn Kiệt                             Điện thoại:0905352550

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email:  ttnn-hth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

10. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

Trưởng phòng:Tống Minh Hùng                                 Điện thoại:   0276.3603555

Phó Trưởng phòng:    Nguyễn Thành Giáp                            Điện thoại: 0937997895

Địa chỉ:số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: phongqldt-hth@tayninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông.

 

11. PHÒNG KINH TẾ

 

Trưởng phòng: Võ Phạm Lynh Thy     Điện thoại: 0909830696

Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Hoàng Oanh         Điện thoại: 0917697858

Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Quốc Hoàn         Điện thoại: 0917499535

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phương Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: pkt-txht@tayninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn, khoa học công nghiệ.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay8,361
  • Tháng hiện tại178,155
  • Tổng lượt truy cập4,343,233
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây