Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐ.PBGDPL) thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi viết tháng 5 (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)

Thứ ba - 04/05/2021 07:00 54 0

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐ.PBGDPL) thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi viết tháng 5 (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thiết thực hưởng ứng ""Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"" năm 2021; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã phát động tham gia cuộc thi viết (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)

CÂU HỎI
____________
Câu 1(Chọn đáp án đúng).Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, phải có trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?
a. Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
b. Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
c. Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
d. Các trách nhiệm trên.
Câu 2(Chọn đáp án đúng).Về một số việc cần làm ngay để tăng cườngvai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
a. Lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.
b. Lợi dụng việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng; tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
c. Tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí khi có đoàn công tác đến địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở.
d. Các hành vi trên.
Câu 3(Chọn đáp án đúng). Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội về tham nhũng thuộc loại tội phạm nào sau đây?
a. Tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Tội phạm nghiêm trọng.
c. Tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 4(Chọn đáp án đúng). Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt gì đối với người phạm tội về tham nhũng?
a. Hình phạt chính.
b. Hình phạt bổ sung.
c. Hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
d. Không áp dụng hình phạt tiền.
Câu 5(Chọn đáp án đúng). Tịch thu tài sản không áp dụng đối với người bị kết án về loại tội phạm về tham nhũng nào?
a. Tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Tội phạm nghiêm trọng.
c. Tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 6. Có bao nhiêu biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật? Hãy nêu cụ thể về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn? Đề nghị cho biết việc nhận quà và tặng quà tặng được quy định như thế nào? Đề nghị cho biết các lĩnh vực nào và thời hạn bao lâu mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ?
Câu 7. Xung đột lợi ích là gì? Các trường hợp nào được xem là xung đột lợi ích? Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích được thực hiện như thế nào? Cơ sở nào xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?
Câu 8. Hình thức xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được quy định như thế nào? Quy định về áp dụng hình thức kỷ luật đối với các trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng như thế nào? Ai có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng? Cơ quan báo chí, nhà báo, công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm như thế nào trong phòng, chống tham nhũng?
Tài liệu tham khảo:
- Quy định số 08-QĐi ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
- Quy định số 101-QĐi/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Các văn bản khác có liên quan.
(Nguồn tham khảo: https://pbgdpl.tayninh.gov.vn).
THỂ LỆ
____________
Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên toàn tỉnh các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là các lĩnh vực cấp thiết phát sinh trong đời sống chính trị - xã hội; thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021,
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2021.
Thể lệ cuộc thi như sau:
1. Về hình thức tổ chức:
- Trong năm 2021, tổ chức 11 cuộc thi, hàng tháng tổ chức 01 cuộc thi, bắt đầu từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.
- Đối với mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ đăng tải các câu hỏi của tháng đó và danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi tháng trước, kèm Thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục “Thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng”. Đồng thời, phát hành văn bản phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên giấy A4 và gửi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 3812647) hoặc gửi về địa chỉ email: baiduthitimhieuphapluat2021@gmail.com trước ngày 20 của tháng.
- Đối với mỗi cuộc thi tháng, 01 thí sinh chỉ được làm 01 bài dự thi (không nhận bài dự thi tập thể).
- Trên bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của thí sinh.
- Bài dự thi nộp sau thời gian quy định, trả lời không đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức, sao chép lẫn nhau, tập thể làm chung 01 bài dự thi, bài dự thi không ghi thông tin cá nhân là bài dự thi không hợp lệ, không đưa vào chấm thi và không xếp giải.
2. Đối tượng dự thi:
- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh không được tham gia dự thi.
3. Nội dung thi: Chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực.
4. Chấm thi và trao giải:
- Trong ngày 20 của tháng, Tổ Thư ký tổng hợp các bài dự thi trong tháng để Ban Giám khảo chấm. Căn cứ vào đáp án của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện việc chấm thi và tham mưu Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải. Thí sinh đạt giải là người có số điểm cao nhất tính từ trên xuống.
- Nếu có thí sinh bằng điểm, thí sinh nào gửi bài về dự thi sớm hơn sẽ được xếp giải cao hơn. Căn cứ để tính thời hạn gửi bài dự thi của thí sinh như sau:
+ Nếu thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh: sẽ căn cứ vào ngày, giờ nộp; có danh sách ký nhận.
+ Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua Bưu điện: sẽ tính theo dấu Bưu điện.
+ Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua địa chỉ email baiduthitimhieuphapluat2021@gmail.com: sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận email.
- Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2021 (sẽ có Giấy mời thí sinh đạt giải, thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian tổ chức).
5. Cơ cấu giải thưởng:
Tại mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, cơ cấu giải thưởng như sau:
- 01 giải nhất: 600.000 đồng/ 01 giải.
- 02 giải nhì: 400.000 đồng/ 01 giải.
- 03 giải ba: 300.000 đồng/ 01 giải.
- 04 giải khuyến khích: 200.000 đ/ 01 giải.
Thí sinh đạt giải được tặng tiền thưởng và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
Lưu ý: Thí sinh cập nhật câu hỏi, đáp án, danh sách thí sinh đạt giải hàng tháng trên:
1. Trang thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục “Thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng”.
2. Hàng tháng, Sở Tư pháp có Công văn phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Mọi thắc mắc, xin liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh (ĐT: 3812647) để được giải đáp./.
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,151
  • Tháng hiện tại27,023
  • Tổng lượt truy cập994,772
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây