CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

Thứ sáu - 23/04/2021 06:10 27 0

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

Ngày 01/4/2021, Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2021 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong hoạt động thông tin đối ngoại. Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, định hướng thống nhất, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai công tác thông tin đối ngoại về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tư tưởng, công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại, như: Chỉ thị số 21-CT/TTg, ngày 6/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 1468/QĐ/TTG, ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020", Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại (gọi tắt Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh) và các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với chuyên môn nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ, tăng cường khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội...

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, tham mưu chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại giữa các tuyến; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tăng cường phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh, thành bạn. Phối hợp với các lực lượng làm thông tin đối ngoại, nhất là các cơ quan báo chí của Trung ương, báo chí ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động các kế hoạch truyền thông với các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt, tính định hướng và thuyết phục cao trong công tác thông tin, quảng bá, cũng như trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Phối hợp, theo dõi sát diễn biến dư luận, các ý kiến đánh giá, nhận định của các học giả, chuyên gia, trí thức trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các vấn đề chính trị - đối ngoại, kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh, được dư luận quan tâm. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản và phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, bảo đảm thế chủ động, dòng thông tin chủ lưu tích cực; ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại vừa bảo đảm tính đa dạng, đa chiều, vừa có chiều sâu, tính thuyết phục cao, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng người nước ngoài; coi trọng tính hướng dẫn nhận thức, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề quốc tế liên quan, vấn đề biển, đảo, biên giới lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị - đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh - đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về thành tựu to lớn của Việt Nam, của tỉnh sau 35 năm đổi mới; phản ánh tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

            Thúc đẩy tuyên truyền về những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế; thông tin về các sự kiện quốc tế kịp thời, khách quan, trung thực; tuyên truyền nhân kỷ niệm năm tròn, năm lẻ của năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước đối tác năm 2021. Thông tin về các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam như các chuyến thăm song phương, tham dự các hội nghị đa phương của lãnh đạo cấp cao; những đóng góp, thể hiện bản sắc, dấu ấn của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt khi lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 4/2021; sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và Liên Hợp quốc nhằm giải quyết các thách thức chung của thế giới, khu vực trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thể hiện vị thế, bản lĩnh và năng lực của một đất nước Việt Nam độc lập, yêu chuộng hòa bình, hội nhập toàn diện, đổi mới và sáng tạo; khai thác tốt các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

            Tuyên truyền, giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, nỗ lực của Tây Ninh trong việc xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi cho các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài. Tuyên tuyền khẳng định Việt Nam và các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thu được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh và địa phương, nhấn mạnh Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng là điểm đến an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch và bạn bè quốc tế.

            Tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về tình hình quốc tế, các vấn đề được dư luận cả nước và tỉnh quan tâm, bảo đảm có tính chọn lọc, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc; khắc phục triệt để tình trạng "biên dịch", "thông ngôn" từ báo chí nước ngoài, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam và trên địa bàn tỉnh.

            Thông tin về thành tựu, những nỗ lực, quyết tâm trong bảo đảm và thúc đẩy thực hiện quyền con người của Việt Nam thể hiện qua các lĩnh vực; gắn kết quả công tác bảo đảm nhân quyền với những thành tựu trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận.

Phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền. Nghiên cứu, lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại vào các hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nhằm đưa thông tin tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

            Tiếp tục phát huy thế mạnh của các phương thức truyền thông mới, có diện tác động lớn; các hình thức tuyên truyền qua các tác phẩm nghệ thuật, tuyên truyền trực quan; phóng viên ngoài tỉnh trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, biên soạn, phát hành các ấn phẩm, bản tin, tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng số hoá trong hoạt động thông tin đối ngoại; đa dạng hóa, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài.

            Đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, có tính định hướng cao, dễ lan tỏa trên không gian mạng, thu hút người đọc, người xem như video clip, phim tài liệu đa ngôn ngữ, infographic...

            Tăng cường các hoạt động kinh tế đối ngoại, thông tin về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; vận động và khuyến khích những người có uy tín, có tiếng nói tích cực trong cộng đồng, xã hội để tham gia công tác thông tin tuyên truyền.  

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021 và các năm tiếp theo do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát động.

Thanh Vi-Ban Tuyên giáo Thị ủy Hòa Thành

 

 

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,184
  • Tháng hiện tại41,600
  • Tổng lượt truy cập1,009,349
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây