Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ sáu - 04/06/2021 05:00 43 0

Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn 262-CV/TU, ngày 02/6/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

​Trân trọng giới thiệu các đồng chí toàn văn.

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

I. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được

Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai, quán triệt kịp thời đến 41.635 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tỉ lệ đảng viên được quán triệt, trên 98%; đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trên 17 loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện trong Đảng bộ. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở đều đưa nội dung học tập và làm theo vào Nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác, phát động phong trào thi đua yêu nước để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chuyên đề toàn khoá, hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chú trọng đổi mới, phát huy hình thức học tập trực tuyến nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt các cấp được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương triển khai, quán triệt để tạo thống nhất về tư tưởng và hành động trong thực hiện. 05 năm qua, các cấp uỷ đã tổ chức trên 1.500 lớp học tập các chuyên đề, với trên 213.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động; tỉ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã tổ chức 31.000 cuộc tuyên truyền, với 1.500.000 lượt người dự.

Sau học tập, các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện, từng cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện thông qua "Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên". Bên cạnh đó, định kỳ hằng quý, chi bộ chọn nội dung chuyên đề liên quan tiếp tục quán triệt trong sinh hoạt chi bộ, thảo luận liên hệ học tập, làm theo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tỉ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có xu hướng giảm (năm 2016: 0,51%; năm 2020: 0,38%); tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém năm sau giảm so với năm trước (năm 2016: có 07 tổ chức cơ sở đảng yếu kém; năm 2020: có 01 tổ chức cơ sở đảng yếu kém).

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sâu rộng trong Đảng bộ, trong các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ đều lồng ghép đưa tinh thần Chỉ thị; là nội dung lớn, quan trọng trong phát động phong trào thi đua yêu nước hằng năm của UBND tỉnh, ngành, địa phương. Qua 05 năm, đã có hơn 620 mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, tiêu biểu như: Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; phường xã vì dân; "Gia đình tôi học tập và làm theo Bác"; mô hình tiết kiệm chăm lo cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn và nhiều mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa khác.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh; các cuộc vận động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; gắn với công tác giáo dục truyền thống, về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải quyết tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; những vấn đề phát sinh mới, nổi cộm ở địa phương luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gợi ý kiểm điểm sâu một số cấp uỷ huyện, sở, ngành; thành lập các đoàn kiểm tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vụ việc tồn đọng, kéo dài liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý tài chính, an ninh - trật tự ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua 5 năm, toàn tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng trên 3.000 tỉ đồng. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, bức xúc của Nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân; đã tổ chức 69 cuộc tiếp xúc, đối thoại, có 635 ý kiến góp ý, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị được quan tâm xử lý thoả đáng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gần dân, sâu sát cơ sở; kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính, của cán bộ, công chức được tăng cường; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến rõ nét.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt 03 đột phá về: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua 05 năm, với sự nỗ lực của Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, kết quả giảm nghèo đạt cao. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đã đưa Trung tâm Hành chính công và Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh đi vào hoạt động nhằm tạo đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, giảm 60 đầu mối, tinh giảm 2.317 biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đã luân chuyển 124 đồng chí, trong đó tỉnh xuống cấp huyện 20 đồng chí; cấp huyện lên tỉnh 02 đồng chí; cấp huyện về cấp xã 96 đồng chí, xã này sang xã khác 06 đồng chí.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình học tập, làm theo gương Bác được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò cơ quan báo chí, Bản tin thông báo nội bộ, cổng, trang thông tin điện tử, đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình. Phát huy vai trò Mạng lưới Cộng tác viên dư luận xã hội tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị; đấu tranh, phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đến nay, lực lượng này đã đăng tải hàng nghìn bài viết tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyện về Bác; mô hình học tập và làm theo lời dạy của Bác; gương điển hình, người tốt việc tốt thông qua trang, nhóm mạng xã hội.... Trường Chính trị, ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố đã lồng ghép tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung học tập và làm theo thông qua các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở.

Hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến cụm loa truyền thanh ấp, khu phố... tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tuyên truyền trên sóng phát thanh được 6.601 tin, bài với tổng thời lượng 1.962 giờ. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh duy trì, cập nhật thường xuyên chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo Tây Ninh đăng tải hơn 836 tin, bài liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã đạt kết quả tích cực. Qua phát động, đã có 169 tác phẩm của các tác giả, đồng tác giả tham gia. Tỉnh đã xét chọn, trao 28 giải cho các tác giả, trong đó có 03 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích; xét chọn 13 tác phẩm gửi dự Giải thưởng cấp Trung ương, tác phẩm"Vượt suối băng rừng, dãi nắng dầm mưa đưa các anh về với đất Mẹ" thuộc thể loại phát thanh, đạt giải khuyến khích.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, sinh viên gắn với hoạt động giảng dạy, quản lý; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo gương Bác thông qua phong trào Đoàn, Hội, Đội. Qua đó, ý thức về đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng từng bước nâng lên; có ý thức hơn trong học tập, chấp hành tốt nội quy nhà trường, tham gia tốt các phong trào Đoàn, Hội, Đội, hoạt động xã hội.

Từ việc hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Qua 5 năm, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng trên 2.400 tập thể, 32.000 cá nhân. Trong đó, có trên 50 tập thể và 100 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể và 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 32 tập thể, cá nhân gửi tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh đã giới thiệu Trung ương 02 tập thể, 02 cá nhân triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quí; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và 16 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 05 đoàn kiểm tra trực tiếp đối với 11/13 ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và 03 đồng chí bí thư cấp uỷ huyện. Qua kiểm tra đã phê bình, đề nghị khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm  

2.1. Hạn chế, nguyên nhân

Một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị có lúc chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; kế hoạch thực hiện Chỉ thị, chuyên đề hằng năm có nội dung thiếu tính cụ thể, chưa sát với thực tiễn, địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa xây dựng được nhiều mô hình trong học tập và làm theo; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; chưa chú trọng đến những điển hình trực tiếp lao động, sản xuất ở cơ sở.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa thật sự chuyển biến rõ nét, chưa có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên, và cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa nổi bật; một số ít còn thiếu tu dưỡng dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Công tác tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chưa thu hút nhiều lực lượng cùng tham gia.

Việc thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số cấp uỷ, đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục.

* Nguyên nhân hạn chế

Nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa đầy đủ về ý nghĩa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số cấp uỷ thiếu tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; vẫn còn trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Chưa thường xuyên; chưa phát huy vai trò cấp uỷ cơ sở trong kiểm tra, giám sát việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

2.2. Bài học kinh nghiệm qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện

Một là, phải chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo gương Bác trên các phương tiện thông tin truyền thông; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Hai là, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở trong triển khai thực hiện. Đồng thời, việc học tập và làm theo phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng phải bảo đảm tính sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đi đôi với tăng cường xử lý kỷ luật, giữ gìn kỷ cương trong Đảng bộ.

Bốn là, chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt ở cơ sở, ưu tiên những đối tượng trực tiếp lao động sản xuất.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ; đấu tranh, phản các luận điệu xuyên tạc tư tưởng, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII); gắn với thục hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương gắn với cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo.

Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định của Đảng về nêu gương và việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,151
  • Tháng hiện tại26,920
  • Tổng lượt truy cập994,669
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây