BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Thứ hai - 19/12/2022 15:06 321 0
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

UBND xã Trường Tây công khai dự thảo báo cáo kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  như sau:

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận

Trường Tây đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 UBND xã ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên có liên quan để theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định và hướng dẫn của ngành cấp trên.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 00/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 00/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 00/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 00/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 98/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trong năm 2022, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Nếu có, phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật, quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền, nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án thì nêu số, ngày, tháng, năm ký, người có thẩm quyền ký, ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

 UBND thị xã, Phòng Tư pháp thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương trong quá trình tổ chức đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 UBND xã Trường Tây luôn quan tâm trang bị cơ sở vật chất, các điều kiện khác nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, tự giác sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến còn hạn chế, người dân tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm, đa số còn thực hiện bằng cách nộp trực tiếp.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

Không.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

  1. Mục tiêu thực hiện:

Tiếp tục triển khai thực hiện đạt 05 tiêu chí, 20 chỉ tiêu xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ động phối hợp với các công chức khác của phường tham mưu Ủy ban nhân dân các giải pháp triển khai đạt hiệu quả các tiêu chí xây dựng đạt tiếp cận pháp luật theo đúng quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức phối hợp với cán bộ, công chức  thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Trường Tây kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành xem xét, quyết định công nhận xã xã Trường Tây đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

File đính kèm./.

Hữu Phước - TP-HT

Tác giả: thị xã Hòa Thành xã trường tây

Nguồn tin: XÃ TRƯỜNG TÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay9,763
  • Tháng hiện tại169,641
  • Tổng lượt truy cập5,759,090
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây