Hòa Thành: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Thứ hai - 28/09/2020 06:00 20 0

Hòa Thành: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của  Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Thị xã Hòa Thành có diện tích tự nhiên 8.292,94 ha; có 4 phường và 4 xã, với 39 ấp (khu phố), với 147.666 nhân khẩu; trong đó hơn 90% hộ theo tôn giáo Cao Đài, có nội ô Tòa Thánh là Trung tâm tôn giáo Cao Đài và có Trung tâm Thương mại Long Hoa là đầu mối phân phối hàng hóa của tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã phát triển toàn diện trên cả 03 lĩnh vực: Thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp, mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngân sách cân đối ổn định, huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, các chính sách xã hội được đảm bảo thực hiện tốt; tình hình tư tưởng của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở thường xuyên được củng cố; hoạt động của các doanh nghiệp, việc làm của công nhân trên địa bàn ổn định.

Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thông qua các mô hình, cách làm hiệu quả. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy thực hiện công tác dân vận trong công tác bầu cử, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, nhất là trong quá trình giới thiệu, lấy ý kiến nơi công tác, nơi cư trú của ứng cử viên, hiệp thương và bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kết luận số 114- KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bị thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực như: chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" của thị xã được nâng lên, quy trình giải quyết công việc được đổi mới hợp lý hơn, giảm phiền hà cho công dân và tổ chức, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân đạt trên 99%; hoạt động bộ máy hành chính của thị xã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn, đảm bảo theo quy định, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có bước phát triển rõ rệt, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức được xem trọng, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và kinh phí quản lý hành chính mang lại hiệu quả; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Để thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên vào nghị quyết; đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều"; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy Đảng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, gắn kết chặt chẽ với xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời xác định "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" là trọng điểm cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ổn định an ninh trật tự ở địa phương, nhất là thực hiện tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục, nhằm giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân qua đó đã kịp thời giải đáp các kiến nghị của người dân, kết quả tổ chức đối thoại được 45 cuộc với 1.348 lượt người tham dự.

 Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 1.895 kỳ tiếp công dân theo lịch, tiếp 1.327 lượt, 1.010 người dân, trong đó: Tại Ban Tiếp công dân thị xã: Lãnh đạo thị xã tiếp dân 101 kỳ, tiếp 516 lượt, 364 người dân; Cán bộ tiếp dân thường xuyên 109 lượt, 184 người dân. Tại các cơ quan, ban ngành thị xã: Thủ trưởng tiếp 348 kỳ 111 lượt, 112 người. Tại UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 1.113 kỳ, tiếp 510 lượt, 347 người dân; cán bộ tiếp dân thường xuyên 126 lượt, 126 người dân. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số đơn tiếp nhận: 1.138 đơn đã được giải quyết đạt 100%.

Kết quả thực hiện sắp xếp bộ máy: giảm được 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (sáp nhập Trường Tiểu học Long Thành Nam vào Trường Tiểu học Lê Lai, sáp nhập Trường Tiểu học Long Hoa vào Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, sáp nhập Trường Mẫu giáo 30/4 vào Trường Mầm non Thị Trấn và sáp nhập Trường Tiểu học Trường Tây D vào Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân); giảm 02 đơn vị sự nghiệp văn hóa (thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh  trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh và Thư viện huyện (nay là thị xã)).

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng phát động. Tính đến nay, toàn thị xã có 7/7 xã, đạt 100% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định của Trung ương.

Trước những kết quả đạt được của việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của  Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp", trong thời gian tới Các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kịp thời cụ thể hóa nội dung Kết luận sát với tình hình thức tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện một cách xuyên suốt, đồng bộ; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác giải quyết, khiếu nại tố cáo, thường xuyên đối thoại với Nhân dân. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức tham gia xử lý những công việc liên quan trực tiếp đến người dân; trong đó UBMTQVN và các ban ngành, đoàn thể có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện, tuyên truyền giáo dục, vận động Nhân dân và cán bộ, công chức tham gia công tác dân vận./.

                                                                            

                                                                   

Kim Ngân (Ban Dân vận Thị ủy)


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại11,935
  • Tổng lượt truy cập884,828
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây