10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Thứ ba - 20/04/2021 11:00 30 0

10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Trong những năm qua (2011-2021), các cấp ủy, chính quyền xác định công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; phát huy tốt vai trò, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược cũng như các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 15/9/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Ban Thường vụ Thị ủy) ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 03/10/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế họach và tổ chức triển khai quán triệt và học tập trong cán bộ, đảng viên toàn thị xã. Thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất các tổ chức đảng đã triển khai được 187 cuộc với 2.156/2.324 lượt đảng viên tham dự, đạt 92,73%. UBND huyện (nay là Thị xã) đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 13/6/2013 và Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 21/5/2015 về kế hoạch thông tin đối ngoại, trên cơ sở đó chỉ đạo điều hành thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành thị xã trong hoạt động thông tin đối ngoại, đồng thời chỉ đạo Đài Truyền thanh thị xã xây dựng chương trình thời sự trên hệ thống truyền thanh xã, phường góp phần thông tin cho người dân biết về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thị xã về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước.

Với quan điểm "Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân", 10 năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên quán triệt Chỉ thị đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bằng nhiều hình thức và biện pháp, Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng từ thị xã đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền tình hình biển đông thời gian gần đây và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta, các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam – Lào; về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc,... đồng thời, chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin độc hại, những tư tưởng sai trái xâm nhập vào đời sống nhân dân cùng với việc giới thiệu, quảng bá về hình ảnh Tây Ninh nói chung và Thị xã Hòa Thành nói riêng, thông qua đó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hòa Thành như Công ty TNHH Highvina Apparel, Công ty TNHH Công nghiệp Penro, Công ty TNHH Fairy Park…

Các cấp ủy, chính quyền và địa phương tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt phương châm "Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng"; tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, nhằm nâng cao tính thuyết phục của các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm báo chí; thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và của địa phương ra nước ngoài; thông tin về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thành tựu trong bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc,… thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phối hợp tổ chức được 01 cuộc, qua đó, đã vận động sự đóng góp của bà con Việt kiều, các chức sắc có uy tín vào công tác đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh, UBND thị xã đề ra các văn bản quản lý và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quy chế quản lý Nhà nước về đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm truyền thanh xã, phường… về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và về những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước; chỉ đạo việc triển khai, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thị ủy và Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Thị xã tổ chức 01 Đoàn vào và 04 Đoàn ra với hơn 60 người tham gia theo Quy chế kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự thị xã với Chi khu Quân sự Tbong Khmum, Camphuchia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên qua lại buôn bán trao đổi hàng hóa; khám chữa bệnh; tham quan du lịch nhân các dịp lễ, tết trên địa bàn của mỗi địa phương; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử, qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các sản phẩm thông tin đối ngoại.

 MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở tăng cường, củng cố mối quan hệ, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động như: Thị đoàn tổ chức cho 419 cán bộ, đoàn viên giao lưu, thăm và tặng 146 phần quà cho các chốt đồn biên phòng và các chốt phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Bà Rịa- Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức 08 đợt thăm, tặng quà và trao tặng giếng nước sạch cho người dân Campuchia; Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động mạnh thường quân là Việt Kiều trao 4.226 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo số tiền trị giá 1,4 tỷ đồng; tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động của Hội phụ nữ với xã giáp biên và xã T'roc, Koky huyện Romeas - Svayrieng- Campuchia; triển khai thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2021-2025, kết quả vận động được 53.300.000đ (đạt 101% KH), xây tặng 02 mái ấm tình thương, 5 xe đạp, 205 phần quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ vốn 04 chị khởi nghiệp số tiền 80 triệu đồng.

Với sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình hưởng ứng của tôn giáo, người dân tộc và Nhân dân trên địa bàn đã tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, trách nhiệm và ý thức hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

 

Ban Dân vận thị ủy Hòa Thành


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại192,837
  • Tổng lượt truy cập873,494
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây