TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) VÀ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 TRANG TRỌNG, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Thứ hai - 16/01/2023 10:22 605 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 13/01/2023 về tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)

Việc thực hiện Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 93 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với nước, các lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo; người lao động gặp khó khăn, mất việc làm (thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp) trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thị ủy yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hòa Thành lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền, gồm: truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Đảng bộ thị xã Hòa Thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước và của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022 của cả nước và của địa phương, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 838-CV/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Công văn số 216-CV/BTGTU, ngày 21/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

          Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với nước, các lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo; người lao động gặp khó khăn, mất việc làm (thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp) trên địa bàn.

            Thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022-2025 theo Công văn số 629-CV/TU, ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Thị uỷ. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nắm dư luận, tâm trạng xã hội để kịp thời giải quyết những bức xúc của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi giám sát thường xuyên công tác tuyên truyền 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở địa phương; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hội nghị thông tin thời sự, cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ quan. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đăng tải nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử và cụm thông tin cơ sở.

Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về sự kiện này, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, bản tin hình ảnh; triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh; thành tựu của đất nước và của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 93 năm qua; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,… trên địa bàn với tinh thần hướng về cơ sở. Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão; tập trung tuyên truyền đậm nét về những thành tựu của đất nước và của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng 93 năm qua; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Giới thiệu phim tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam vào khung giờ phù hợp.

Các xã, phường triển khai công tác tuyên truyền về sự kiện này trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp; tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách neo đơn, khó khăn; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2; tổ chức các hoạt động “Về nguồn”, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) !

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 !

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng !

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

 

 

 

Tác giả: thị xã Hòa Thành ban tuyên giáo, Thanh Vi-BTG Thị ủy

Nguồn tin: BTG Tỉnh ủy:

 Tags: BTG THỊ ỦY

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay5,552
  • Tháng hiện tại39,791
  • Tổng lượt truy cập3,791,829
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây