Khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam

Thứ hai - 12/12/2022 16:09 503 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ vừa ban hành Công văn số 209-CV/BTGTU, ngày 25/11/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cảnh quan môi trường phong phú, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Hình minh họa
Hình minh họa

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên! 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước! 

3. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế! 

4. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững! 

5. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc! 

6. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước! 

7. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại! 

8. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh! 

9. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam! 

10. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam! 

11. Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi! 

12. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc! 

13. Văn hóa còn thì Dân tộc còn! 

14. Nêu cao quốc thể, danh dự con người Việt Nam! 

15. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất! 

16. Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển!

17. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

18. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam! 

19. Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo! 

20. Mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc!

21. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện! 

22. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh!

23. Phát huy nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng!

24. Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại!

25. Việt Nam - địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế! 

26. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học! 

27. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh!

28. Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội! 

29. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa! 

30. Phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước! 

31. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi!

 

File đính kèm

Tác giả: thị xã Hòa Thành ban tuyên giáo, Thanh Vi-BTG Thị ủy

Nguồn tin: BTG Thị ủy

 Tags: BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay98
  • Tháng hiện tại178,745
  • Tổng lượt truy cập4,343,823
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây