Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Thứ hai - 02/04/2018 06:00 23 0

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện uỷ ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các nội dung:

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018: Kết luận số 20-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2018, chú ý một số vấn đề sau:

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: khẳng định mặc dù năm 2017 cơ bản có nhiều thuận lợi nhưng nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhờ có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là: Về kinh tế - xã hội, chúng ta đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu đề ra, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra. Xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tăng mạnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công  nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại thu được kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ…

Phân tích tình hình bối cảnh thế giới và trong nước, những thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột xảy ra ở nhiều nơi; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.

Tiếp tục tuyên truyền các quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng ta trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, lộ trình, bước đi và những cam kết sắp tới ta phải thực hiện, chú ý một số sự kiện sau: Kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam; Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC và năm APEC 2017, những lợi ích thiết thực với Việt Nam. Các cam kết quốc tế lớn. Tinh thần mới của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những nhiệm vụ sắp tới của Việt Nam. Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết. Vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên Hợp quốc. Các chương trình hợp tác kinh tế được ký kết qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam.

Tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, như: Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"; "về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới", "về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững"; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) "về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", "tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", "phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) "về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; "về công tác dân số trong tình hình mới" và các nghị quyết Trung ương được ban hành trong năm 2018.

Phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, ngành, địa phương, chú ý các vấn đề sau: triển khai, tuyên truyền Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Huyện ủy năm 2018.

Phản ánh sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội năm 2018. Phản ánh thực tế sinh động các hoạt động kinh tế, tinh thần lao động sáng tạo, chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nhất là những hoạt động tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá về phát trển du lịch; về đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính hoàn thiện mô hình "một cửa", "một cửa liên thông"; lĩnh vực khuyến học, khuyến tài. Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; sự thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta...

Tuyên truyền quy định, luật pháp quốc tế trên lĩnh vực kinh tế.

Giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh tế, chú ý một số nội dung sau: bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, ý thức công dân, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức và người lao động nói chung.  Giáo dục thái độ lao động và tác phong công nghiệp cho người lao động; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế. Đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Xây dựng môi trường hoạt động kinh tế bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Đấu tranh với tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế như gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu, vi phạm quyền lợi người lao động.  

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ định hướng công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp tài liệu tuyên truyền về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện; chủ trì theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam 2018 và các hoạt động đối ngoại.

            - Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của đất nước, của huyện và của đơn vị, địa phương; tuyên truyền vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị; tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hoá TDTT, Đài Truyền thanh huyện tăng cường các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, hướng về cơ sở, đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, pano, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, bảo đảm tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục; xây dựng chuyên mục nhằm giới thiệu, tuyên truyền, phản ánh, đưa tin kịp thời. Tăng cường truyền thanh từ huyện đến cơ sở các phóng sự, băng ghi âm về lịch sử, truyền thống, công cuộc đổi mới, điển hình nhân tố mới của địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng, trong nhân dân.

Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên huyện, nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước những diễn biến của tình hình kinh tế trong nước, những tác động về kinh tế - xã hội khi triển khai các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII), góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các thành phần cơ hội chính trị. Trong các buổi báo cáo, thông tin thời sự, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, của huyện năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện: chủ động thông tin bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng; tránh đưa thông tin sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm./.

Thanh Vi

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,701
  • Tháng hiện tại47,663
  • Tổng lượt truy cập1,015,412
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây