TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Thứ hai - 15/08/2022 04:16 74 0

Hình minh họa

Hình minh họa
Ban Tuyên giáo Thị uỷ sao gửi kèm “Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027” do Hội Cựu chiến binh tỉnh biên soạn đến các địa phương, cơ quan, đơn vị.Các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Đề cương tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; tăng cường đăng tải các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử và các trang, nhóm Facebook, các diễn đàn tuyên truyền trên không gian mạng của địa phương, cơ quan, đơn vị; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã giới thiệu và thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội; kịp thời chuyển tải thông tin diễn biến, kết quả nổi bật của Đại hội. Đề cương tuyên truyền như sau:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1990, từ ngày thành lập đến nay Hội đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với phương châm “Ở đâu có Cựu chiến binh thì ở đó có tổ chức Hội được thành lập và hoạt động có hiệu quả”. Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn được củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 32 năm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thử thách, Hội đã trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò, vị trí nòng cốt, gương mẫu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở; là nơi truyền đi ngọn lửa yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng đối với thế hệ trẻ và có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã trải qua 6 kỳ đại hội và hiện nay đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các kỳ Đại hội đó là:

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1992 - 1997

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 1992 - 1997. Đại hội diễn ra vào ngày 09/6/1992, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh. Dự Đại hội có 98 đại biểu, đại diện cho 2.735 hội viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sen làm Chủ tịch; đồng chí Đại tá Lê Nga làm Phó Chủ tịch và đồng chí Trung tá Trần Hoàng làm ủy viên thư ký.

Đây là Đại hội khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo; Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động dưới sự dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Hội và toàn thể hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh. Đại hội đã xác định mục đích hoạt động của Hội Cựu chiến binh là góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu thủy chung.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, thông qua báo cáo kết quả về tổ chức hoạt động của Hội giai đoạn 1990 - 1992 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 1992 - 1997.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1997 - 2002

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 1997 - 2002 diễn ra vào ngày 03/12/1997, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh. Dự Đại hội có 128 đại biểu, đại diện cho 7.329 hội viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, do đồng chí Đại tá Phạm Văn Thi làm Chủ tịch; các đồng chí Thượng tá Trương Công Đố và trung tá Hoàng Thế Chiến làm Phó Chủ tịch.

Đây là Đại hội khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh trong đời sống chính trị xã hội của tỉnh nhà. Hội Cựu chiến binh đã thật sự là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thực hiện tất cả các nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy Tây Ninh giao cho, có sự phối hợp của UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 1997- 2002. 

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2002 - 2007

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2002 - 2007 diễn ra vào ngày 18/6/2002, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh. Dự Đại hội có 185 đại biểu, đại diện cho 8.364 hội viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, do đồng chí Đại tá Phạm Văn Thi làm Chủ tịch, các đồng chí Thượng tá Trương Công Đố và trung tá Hoàng Thế Chiến tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch.

Tại Đại hội này các đại biểu được triển khai, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. “Quán triệt Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội lần thứ III Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên, động viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” quán triệt sâu sắc mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trước tình hình mới khi cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng bước vào thế kỷ XXI.

Đại hội thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 1997 - 2002, đề ra Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2002 - 2007.

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007 - 2012 diễn ra vào ngày 19/7/2007, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh. Dự Đại hội có 212 đại biểu, đại diện cho 9.206 hội viên trong toàn tỉnh.

Đây là Đại hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Quán triệt và triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh trên cơ sở đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú của các thế hệ Cựu chiến binh, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là Đại hội bàn phương hướng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của Hội tiếp tục hướng vào mục tiêu xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, là niềm tin của Nhân dân, là biểu tượng ý chí trung dũng kiên cường của các tầng lớp nhân dân Tây Ninh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 19 đồng chí ủy viên, Ban Thường vụ 05 đồng chí, do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Đời làm Chủ tịch; các đồng chí Thượng tá Trương Công Đố và Trung tá Hoàng Thế Chiến tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến tháng 11/2008 đồng chí Thượng tá Trương Công Đố do sức khỏe có hạn nghỉ thôi tham gia công tác Hội, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa IV bầu bổ sung và được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Quyết định chuẩn y đồng chí Thượng tá Lê Công Mới giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh từ tháng 12 năm 2008.

Cho đến kỳ Đại hội lần thứ IV, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã có 09 Hội Cựu chiến binh cấp huyện, thị và 03 Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước; với 109 Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở xã, phường thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; có 350 Chi hội, đến cuối năm 2007 tổng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh có 9.206 hội viên trong đó có 828 nữ cựu chiến binh; cấp tá 303 đồng chí, cấp úy 2.216 đồng chí; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 02 đồng chí; Thương binh có 2.259 đồng chí. 

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017) diễn ra trong 02 ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2012, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh. Dự Đại hội có 249 đại biểu, đại diện cho 10.561 hội viên trong toàn tỉnh.

Tiêu đề của Đại hội là: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đây là Đại hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là Đại hội bàn phương hướng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò vị trí của Hội tiếp tục hướng vào mục tiêu xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, là niềm tin của Nhân dân, là biểu tượng ý chí trung dũng kiên cường của các tầng lớp nhân dân Tây Ninh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V gồm 25 đồng chí ủy viên, Ban Thường vụ 07 đồng chí, do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Đời tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch; các đồng chí Đại tá Ngô Ngọc Khôi và đồng chí Thượng tá Lê Công Mới được bầu làm Phó Chủ tịch.

Cho đến kỳ Đại hội lần thứ V, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã có 13 Hội Cựu chiến binh cấp huyện, thị và tương đương (trong đó có 09 Hội Cựu chiến binh huyện, thị 04 Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước); 100% cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương có tổ chức Hội cựu chiến binh (132); đến cuối năm 2016 có 586 chi hội, tổng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh có 12.086 hội viên, trong đó có 3.177 đảng viên, 1.121 nữ cựu chiến binh; dân tộc ít người 108 đồng chí, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 02 đồng chí; có 2.498 Thương bệnh binh, 417 đồng chí bị nhiễm chất độc hóa học

Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đại lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong 02 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2017, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, có 250 đại biểu dự Đại hội đại diện cho 12.620 hội viên trong toàn tỉnh.

Đại hội VI đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VI gồm 25 đồng chí ủy viên, Ban Thường vụ 07 đồng chí, do đồng chí Đại tá Nguyễn Thiện Toàn làm Chủ tịch, các đồng chí Đại tá Ngô Ngọc Khôi và đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Vân làm Phó Chủ tịch. Đến tháng 5/2020 đồng chí Đại tá Nguyễn Thiện Toàn do tình hình sức khỏe, xin thôi tham gia công tác Hội, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh khóa VI tiến hành bầu bổ sung và được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Quyết định chuẩn y đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đẹp giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh từ tháng 5 năm 2020 đến nay.

Trong Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục động viên Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết- gương mẫu- đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh phòng, chống, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đến nay toàn tỉnh có 13 Hội Cựu chiến binh cấp huyện và tương đương, 129 Hội cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) có 570 chi hội với 12.458 hội viên. Tổ chức cơ sở Hội hàng năm có từ 99,47% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99, 67 % hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa” (Nghị quyết 99%). Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên hàng năm, trong nhiệm kỳ kết nạp 2.660 hội viên mới, đạt 100% chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra.

 

 

 

Tác giả: thị xã Hòa Thành ban tuyên giáo, Thanh Vi-BTG Thị ủy

Nguồn tin: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TÂY NINH

 Tags: BTG THỊ ỦY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay4,355
  • Tháng hiện tại144,570
  • Tổng lượt truy cập2,223,184
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây