Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai - 15/03/2021 11:00 40 0

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Thị uỷ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hòa Thành, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hòa Thành đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành kịp thời, đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức;, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước và của địa phương, thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là: đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ khi bùng phát dịch bệnh Covid – 19 vào năm 2020 (kèm theo Phụ lục một số khẩu hiệu tuyên truyền).

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ[1]; của Ban Thường vụ Thị ủy[2]; Ủy ban Nhân dân thị xã[3]; Ủy ban Bầu cử thị xã Hòa Thành[4]; Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành[5]; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành[6] và Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật[7], trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (từ công tác chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

III- THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 02/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

1. Đợt 1: Từ tháng 02/2021, cao điểm tháng 4/2021

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

2. Đợt 2: Từ tháng 5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, diễn biến cuộc bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, Nhân dân. Cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Đặc biệt, trong ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử đạt kết quả cao nhất.

3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Tuyên giáo Thị uỷ
    - Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung, tiến độ quy định.

- Chỉ đạo, định hướng Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã tuyên truyền đậm nét cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đưa nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử trên Cổng thông tin điện tử thị xã, các trang, nhóm Facebook, Zalo, Mocha các cấp, các hội nghị Thông tin thời sự, báo cáo viên.

- Chỉ đạo mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35-37 Thị ủy tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá liên quan công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tra dư luận xã hội và Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Internet và mạng xã hội (khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn. Chủ trì tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tham mưu cấp ủy chủ động giải quyết, hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền.

2. Ban Dân vận Thị uỷ

Chủ trì theo dõi, nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.

3. Uỷ ban nhân dân thị xã

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong đợt cao điểm diễn ra bầu cử; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thị xã xây dựng hoặc chia sẻ thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là trên băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát hành các tài liệu tuyên truyền trên địa bàn; xử phạt nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền, vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hay, hấp dẫn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tăng cường lượng phát thanh, chuyên mục tuyên truyền công tác bầu cử và chỉ đạo các Đài truyền thanh xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và các chi, đảng bộ cơ sở

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền các Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch/hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử với yêu cầu bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp Nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh.

- Vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

[1]Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về "lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026"; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 06/01/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

[2]Công văn số 133-CV/TU, ngày 28/12/2020 của Thị ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 về "giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban kiểm tra các cấp"; Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

[3]Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND thị xã về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 21/01/2021 của UBND thị xã về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

[4] Kế hoạch số 02/KH-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 03/QĐ-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về thành lập Tiểu ban tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 04/QĐ-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành; Quyết định số 05/QĐ-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về thành lập Tổ Thư ký công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 06/QĐ-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về thành lập Tiểu ban bảo vệ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 07/QĐ-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về thành lập Tiểu ban cử tri và xét khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo số 08/TB-UBBC, ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hòa Thành về phân công thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

[5]Gồm: Kế hoạch số 01/KH-TBTT, ngày 04/02/2021 của Tiểu ban tuyên truyền về tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

[6] Kế hoạch số 109/KH-MTTQ, ngày 9/02/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành; Kế hoạch số 626/KH-BTV, ngày 19/02/2021 của Hội LHPN thị xã về tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[7]Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về "Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,002
  • Tháng hiện tại31,016
  • Tổng lượt truy cập998,765
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây