Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11 năm 2021

Thứ ba - 26/10/2021 07:00 30 0

Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11 năm 2021

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11 năm 2021. (Chủ đề: Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 11.2021

(Chủ đề: Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

____________

                      

Câu 1 (Chọn đáp án đúng nhất). Phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, gồm:

a. Hoạt động bảo vệ môi trường.

b. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

c. a và b.

Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022:

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất). Xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân như thế nào?

a. Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường.

b. Bồi thường thiệt hại.

c. Bị xử lý theo quy định của pháp luật.

d. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (Chọn đáp án đúng nhất). Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đã được cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành có thể xử lý theo quy định của Luật này.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 5 (Chọn đáp án đúng nhất). Trái phiếu do Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát hành theo quy định của pháp luật về trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường là:

a. Trái phiếu xanh.

b. Trái phiếu đỏ.

c. Trái phiếu vàng.

d. Trái phiếu cam.

Câu 6. Đề nghị cho biết pháp luật quy định các hoạt động bảo vệ môi trường có những nội dung gì? Hoạt động bảo vệ môi trường của nước ta được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường? Để bảo vệ nguồn nước dưới lòng đất, pháp luật quy định như thế nào về các biện pháp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liện quan? Việc bảo vệ môi trường không khí và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về việc xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường đất?

Câu 7. Nhằm bảo vệ môi trường, pháp luật quy định khu dịch vụ tập trung phải có hạ tầng cơ sở như thế nào? Cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng những yêu cầu gì nhằm bảo vệ môi trường? Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có những trách nhiệm gì? Những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng nào phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư? Đề nghị cho biết hoạt động của làng nghề cần phải có phương án bảo vệ môi trường hay không? Pháp luật quy định cụm dân cư nông thôn phải có những yêu cầu gì về bảo vệ môi trường nông thôn? Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các hộ gia đình, cá nhân được pháp luật quy đinh như thế nào?

Câu 8. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng những yêu cầu gì? Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại? Việc quản lý nước thải ở khu đô thị, khu dân cư tập trung được thực hiện như thế nào? Để bảo vệ môi trường, việc quản lý nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nước thải của hộ gia đình khu dân cư được quản lý như thế nào? Đề nghị cho biết pháp luật quy định những yêu cầu gì đối với hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo vệ môi trường? Để tránh gây ô nhiễm môi trường, việc quản lý và kiểm soát, xử lý bụi phải thực hiện như thế nào? Xin cho biết tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn phải thực hiện quản lý và kiểm soát như thế nào?

THỂ LỆ

Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2021

_____________________

 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên toàn tỉnh các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là các lĩnh vực cấp thiết phát sinh trong đời sống chính trị - xã hội; thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021,

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2021.

 

Thể lệ cuộc thi như sau:

1. Về hình thức tổ chức:

- Trong năm 2021, tổ chức 11 cuộc thi, hàng tháng tổ chức 01 cuộc thi, bắt đầu từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 12 năm 2020.

- Đối với mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ đăng tải các câu hỏi của tháng đó và danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi tháng trước, kèm Thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử "Phổ biến, giáo dục pháp luật" tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục "Thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng". Đồng thời, phát hành văn bản phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên giấy A4 và gửi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 3812647) hoặc gửi về địa chỉ email: baiduthitimhieuphapluat2021@gmail.com trước ngày 20 của tháng.

- Đối với mỗi cuộc thi tháng, 01 thí sinh chỉ được làm 01 bài dự thi (không nhận bài dự thi tập thể).

- Trên bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của thí sinh.

- Bài dự thi nộp sau thời gian quy định, trả lời không đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức, sao chép lẫn nhau, tập thể làm chung 01 bài dự thi, bài dự thi không ghi thông tin cá nhân là bài dự thi không hợp lệ, không đưa vào chấm thi và không xếp giải.


2. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh không được tham gia dự thi.

3. Nội dung thi: Chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực.

4. Chấm thi và trao giải:

- Trong ngày 20 của tháng, Tổ Thư ký tổng hợp các bài dự thi trong tháng để Ban Giám khảo chấm. Căn cứ vào đáp án của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện việc chấm thi và tham mưu Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải. Thí sinh đạt giải là người có số điểm cao nhất tính từ trên xuống.

- Nếu có thí sinh bằng điểm, thí sinh nào gửi bài về dự thi sớm hơn sẽ được xếp giải cao hơn. Căn cứ để tính thời hạn gửi bài dự thi của thí sinh như sau:

+ Nếu thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh: sẽ căn cứ vào ngày, giờ nộp; có danh sách ký nhận.

+ Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua Bưu điện: sẽ tính theo dấu Bưu điện.

+ Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua địa chỉ email baiduthitimhieuphapluat2021@gmail.com: sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận email.

- Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2021 (sẽ có Giấy mời thí sinh đạt giải, thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian tổ chức).

5. Cơ cấu giải thưởng:

Tại mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 600.000 đồng/ 01 giải.

- 02 giải nhì: 400.000 đồng/ 01 giải.

- 03 giải ba: 300.000 đồng/ 01 giải.

- 04 giải khuyến khích: 200.000 đ/ 01 giải.

Thí sinh đạt giải được tặng tiền thưởng và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Lưu ý: Thí sinh cập nhật câu hỏi, đáp án, danh sách thí sinh đạt giải hàng tháng trên:

1. Trang thông tin điện tử "Phổ biến, giáo dục pháp luật" tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục "Thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng".

2. Hàng tháng, Sở Tư pháp có Công văn phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh (ĐT: 3812647) để được giải đáp./.

 

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,607
  • Tháng hiện tại6,804
  • Tổng lượt truy cập879,697
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây