Cập nhật thông tin Quy hoạch phát triển năm 2021

Thứ sáu - 25/06/2021 08:00 2.023 0

Cập nhật thông tin Quy hoạch phát triển năm 2021

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2020, căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, UBND xã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021 như sau: 

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của xã; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Thu ngân sách xã đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao.

- Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ 5% trở lên.

- Phấn đấu số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác từ 30% trở lên.

- Tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 75%.

- Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng ≤ 12,27%.

- Tỉ lệ hộ cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg giảm 0,15%/năm.

- Số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm 300 lao động.

- Tổ dân cư tự quản đạt vững mạnh từ 80% trở lên. 100% ấp đạt chuẩn về an ninh trật tự.

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao.

          - Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

Hội đồng nhân dân xã tán thành các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân xã trình tại kỳ họp với những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm dưới dây:

a. Kinh tế:

- Tập trung giải quyết lấn chiếm lòng, lề đường cánh Bắc và xung quanh chợ Long Hải, sắp xếp 12 hộ tiểu thương đang buôn bán tạm trước nhà làm việc Ban quản lý chợ.

- Vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phối hợp các ngành tỉnh, huyện hỗ trợ Hợp tác xã sản xuất rau an toàn từng bước phát triển sản xuất, đề ra các phương pháp, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu gắn với thực hiện tiết kiệm. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu nợ thuế. Tập trung thu quỹ PCTT, thuế SDĐ PNN, đặc biệt vận động hộ dân trả nợ tiền chuyển mục đích đất sử dụng. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản, chi quản lý hành chính và các lĩnh vực khác.

- Tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là đất công trên địa bàn để có kế hoạch sắp xếp và sử dụng cho phù hợp, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng đất sai mục đích. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phấn đấu giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên đất trồng trọt đạt 140 triệu đồng/ha.

- Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm. Phối hợp các ngành thị xã thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

          b. Văn hóa xã hội:

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quản lý và phát huy có hiệu quả các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã. Tiếp tục vận động xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS. Thực hiện tốt huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, hỗ trợ nguồn vốn cho người nghèo; tạo điều kiện giúp cho người lao động có việc làm. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục vận động, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ "Vì người nghèo". Chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát triển thanh niên và bình đẳng giới.  Duy trì xã phù hợp với trẻ em. Xã lành mạnh không có mại dâm, ma túy. Xã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

- Tăng cường vận động Nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, hiến máu tình nguyện. Hoàn thành chỉ tiêu được giao về tỉ lệ Nhân dân tham gia BHYT. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở người, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở. Duy trì 10 tiêu chí quốc gia về y tế. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) ≤ 13,35%. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao về hiến máu tình nguyện.

- Chú trọng tuyên truyền thực hiện tốt công tác KHHGĐ; vận động nhân dân quan tâm chăm sóc dinh dưỡng trẻ em nhằm kéo giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng và thể thấp còi.

c. Quốc phòng - an ninh:

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng –an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; quán triệt thực hiện nghĩa vụ quân sự - quốc phòng và an ninh đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện giao; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

- Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với Công an thị xã triệt xóa các tụ điểm đá gà, cờ bạc, các tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Củng cố lực lượng công an xã và lực lượng tuần tra nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chất lượng hoạt động của Đội tuần tra nhân dân và tổ tự quản, duy trì 80% TTQ đạt loại mạnh. Thực hiện các tiêu chí xã lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

d. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; tôn giáo, dân tộc:

- Kiện toàn bộ máy cơ quan theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đào tạo, bồi dưỡng CBCC đủ phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCC.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan.

- Thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc; đảm bảo an ninh tôn giáo..

đ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Đề cao trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm xử lý các vụ việc tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

e. Xây dựng nông thôn mới:

Tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trước mắt là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về vận động tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Huy động mọi tiềm năng, nguồn lực trong và ngoài địa phương, thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

4. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết, đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, Ủy ban nhân dân xã thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân xã, báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân xã vận động Nhân dân tham gia thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay4,355
  • Tháng hiện tại144,406
  • Tổng lượt truy cập2,223,020
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây