Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thứ sáu - 15/10/2021 07:00 41 0

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ngày 12/10/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong năm 2021, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tuyên truyền, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng bào nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của Nhân dân. Đấu tranh, phản bác, xử lý kịp thời, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo người dân gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Nội dung tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: "Chống dịch như chống giặc", "Kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân"; khẳng định những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong các Công điện, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và của địa phương. 

Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn"phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác". Các cấp uỷ, các cơ quan, ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần "Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết""Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân"; công tác phòng, chống dịch phải "Từ xa, từ sớm, từ cơ sở", "Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường thật sự là "pháo đài", người dân thật sự là "chiến sỹ" trong phòng, chống dịch".

Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, của các bộ, ngành, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và địa phương; của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đồng thời, tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội đất nước và của địa phương sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Tuyên truyền Nghị quyết 128-NQ/CP, ngày 12/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", áp dụng thống nhất trong toàn quốc (không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19). Cấp độ dịch Covid-19 sẽ được phân loại theo 4 cấp độ, gồm:

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Trong đó, cần tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm, gồm:

Đối với "vùng xanh" - vùng bình thường mới:

Không ngừng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cấp uỷ đảng, chính quyền và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động đi, đến và cư trú tại "vùng xanh"; quyết tâm giữ vững "vùng xanh", không để "chuyển màu". Tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với "vùng đỏ", "vùng vàng" hoặc "vùng cam".

Đối với "vùng vàng" hoặc "vùng cam" - vùng nguy cơ và nguy cơ cao: 

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng. Thường xuyên cảnh báo nguy cơ "đỏ hóa"; quán triệt không cực đoan khi "vàng hóa", "cam hóa" và cũng không nôn nóng "xanh hóa"; tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc "người ở vùng nào, ở vùng đó" để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để. Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, địa phương, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân để "vùng vàng", "vùng cam" sớm được "xanh hóa". Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

 Đối với "vùng đỏ" - vùng nguy cơ rất cao:

Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình; nhắc nhở, vận động người dân ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và phải được sự cho phép của chính quyền, địa phương. Tiếp tục thông tin cảnh báo nguy cơ tiêu cực và các biện pháp phòng, chống dịch tại vùng. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong thực hiện mục tiêu thu hẹp "vùng đỏ" với phương châm: "Mỗi người dân thật sự là "chiến sỹ", mỗi gia đình, mỗi xã, phường thật sự là "pháo đài" trong phòng, chống dịch"Đẩy mạnh lan tỏa, chia sẻ tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Tích cực phát hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn, bị nhiều tổn thất do tác động của dịch bệnh. 

Tăng cường tuyên truyền các hướng dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi phải cách ly hoặc chữa trị tại nhà; động viên Nhân dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyền, giải thích"Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng"; "Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất"; thực hiện việc bao phủ vắc-xin COVID-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch. Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch COVID-19 hiện nay. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị của địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử, kỳ thị với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch có hiệu quả của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nước phục vụ công cuộc phòng, chống dịch. Tuyên truyền, phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, góp phần bổ sung hoàn thiện hơn nữa các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương "người tốt", "việc tốt", những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội. Tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, chính quyền địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh cả nước chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Khích lệ, động viên các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giữ vững niềm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa của địa phương; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và của địa phương; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, nhân văn, tất cả vì Nhân dân của Nhà nước, của chế độ; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thể hiện tình cảm trân quý đối với sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta. Chủ động đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời với những thông tin giả, tin xấu, độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân.

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chức năng cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng, đề xuất giải pháp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tùy vào điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch COVID-19, như:

- Tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội, diễn đàn tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử thị xã, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền qua hệ thống đài, trạm, cụm loa phát thanh thị xã và ấp, khu phố; xe loa lưu động, xe máy gắn loa; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Tổ COVID-19 cộng đồng, cộng tác viên dư luận xã hội.

- Tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi-đáp, Infographic, tài liệu thông tin chuyên đề,…).

- Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích... trên các tuyến phố trung tâm, điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi công cộng, tại trụ sở cơ quan.

- Tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội.

HD 12-tai lieu tuyen truyen kem theo.pdf

 

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,719
  • Tháng hiện tại61,702
  • Tổng lượt truy cập1,029,451
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây