Tự hào truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

Thứ năm - 14/10/2021 13:00 49 0

Tự hào truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

Ngày 04/10/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 109-CV/BTGTU về định hướng tuyên truyền tháng 10/2021, trong đó, có nội dung tuyên truyền truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực tế đã chứng minh, công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.

Ngày 16/10/1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng ký. Qua 73 năm hoạt động và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng đã khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, với  phương thức hoạt động dần được đổi mới nhưng vẫn bảo đảm được nguyên tắc, phương châm của Ngành và tình hình thực tế của đất nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy" do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tặng Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của đất nước.

Đối với Đảng bộ tỉnh, tháng 02/1970, tại vùng biên giới La Lột, huyện Chàng Trây, tỉnh Prây Veng, Campuchia, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đến ngày 27/5/1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT về việc thành lập ủy ban kiểm tra các cấp, đây là dấu mốc quan trọng mở đầu cho sự ra đời và phát triển của hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm lãnh đạo và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự phát huy được vai trò là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng. Qua đó, giúp cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm và phát hiện, ngăn chặn hạn chế, thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII).

Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; người đứng đầu cấp uỷ phải nêu cao trách nhiệm, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Hai là, uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nghị quyết của cấp uỷ hằng năm, góp phần hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tham mưu cấp uỷ triển khai, quán triệt và ban hành các quyết định, quy định, quy trình, hướng dẫn, kế hoạch, quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và triển khai thực hiện phù hợp, đạt chất lượng, hiệu quả.

Ba là, uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi, phát huy tính chủ động và tự kiểm tra để phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm. Xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng, đảng viên khi có vi phạm, công khai kết quả xử lý.

Tăng cường sự chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với hoạt động của uỷ ban kiểm tra cấp dưới, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định.

Năm là, uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ kiểm tra đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trong không khí kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, phát huy và giữ vững truyền thống vẻ vang 51 năm Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                          UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,204
  • Tháng hiện tại57,745
  • Tổng lượt truy cập1,025,494
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây